Brońmy Chrystusa i Kościoła.
Warszawa, Listopad 2012r.

„Wejdźcie, uwielbiajmy, padnijmy na twarze i zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył”.        (Ps 95, 6)

„Powiedz wszystkim ludziom, że człowiek nigdy nie jest bardziej człowiekiem, niż kiedy upada na kolana przed Bogiem”.
                            Słowa Matki Bożej do Cataliny Rivas.

BROŃMY CHRYSTUSA I KOŚCIOŁA!

     „Największym dobrem na polskiej ziemi jest Pan Jezus utajony w Najświętszym Sakramencie. W kształtowaniu naszej właściwej postawy wobec tego Największego Daru i w adekwatnym odniesieniu – sercem i zewnętrznym gestem – do Pana Jezusa utajonego w białej, milczącej Hostii, pomaga nam elementarne spostrzeżenie – mobilizujące!:
    „Nie ma niebezpieczeństwa przesady w trosce o tę tajemnicę, gdyż
<w tym Sakramencie zawiera się cała tajemnica naszego zbawienia>”
                         (Bł. Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, 61).

    Pan Jezus dzisiaj w Polsce cierpi z racji ludzkich grzechów, z racji nieuszanowania Najświętszego Sakramentu. Polska dzisiaj cierpi, bo są w niejednym środowisku lekceważeni katolicy – dzieci, młodzież i dorośli, którzy świadomi wielkości Daru, pragną przyjmować Komunię Świętą w postawie klęczącej.
    W polskich parafiach bezpardonowo podeptano tysiącletni, szlachetny, katolicki, królewski zwyczaj przyjmowania Komunii Świętej w postawie klęczącej. Katolicy wierzący, którzy pozostają wierni temu zwyczajowi, są dzisiaj w Polsce musztrowani, oskarżani, dezawuowani i marginalizowani.  Zamyka się usta kapłanom, którzy w jedności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI ośmielają się mówić o ważności i nieodzowności klękania przed Panem Jezusem prawdziwie, rzeczywiście, substancjalnie – vere, realiter, substantialiter – obecnym w Najświętszym Sakramencie. Nadal usuwa się balaski”.
(ks. Jacek Bałemba SDB, marzec, sierpień 2012r.)
    Co robić, aby w polskich parafiach zachować i przywrócić jako powszechny, tysiącletni, katolicki zwyczaj przyjmowania Komunii Świętej w postawie klęczącej?

1.    Przyjmować Komunię Świętą w postawie klęczącej. Nie potrzeba do tego żadnych pozwoleń i uzgodnień z kimkolwiek.

2.    Zachęcać cierpliwie i życzliwie innych do przyjmowania takiej postawy przy przyjmowaniu Komunii Świętej.

3.    Modlić się o powrót tej praktyki w Polsce i Kościele Powszechnym.

4.    Podejmować w tej intencji umartwienia i posty.

5.    W razie potrzeby rozmawiać z kapłanami i biskupami na ten temat, kierować do nich listy, przywołując argumenty dla zachowania i przywrócenia jako powszechnej, postawy klęczącej przy przyjmowaniu Komunii Świętej.
W walce o zachowanie i przywrócenie jako powszechnej, postawy klęczącej przy przyjmowaniu Komunii Świętej, katolicy mogą powoływać się na następujące argumenty:

1.    Obiektywna prawda, którą jest prawdziwa, rzeczywista, substancjalna obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Przed Panem Bogiem się klęka. To oczywiste.

2.    Klękając z wiarą przed Najświętszym Sakramentem realizujemy Słowo Boże, które wzywa „ABY NA IMIĘ JEZUSA ZGIĘŁO SIĘ KAŻDE KOLANO ISTOT NIEBIESKICH I ZIEMSKICH I PODZIEMNYCH. I ABY WSZELKI JĘZYK WYZNAŁ, ŻE JEZUS CHRYSTUS JEST PANEM – KU CHWALE BOGA OJCA.”  (Flp 2, 10-11)

3.    Przyjmując Najświętszy Sakrament w postawie klęczącej naśladujemy Matkę Najświętszą, która w ten właśnie sposób przyjmowała zawsze ten Sakrament, okazując ukrytemu w nim Chrystusowi cześć należną Bogu i Zbawicielowi.

     O tym w jaki sposób Najświętsza Maryja Panna, Matka Chrystusa, przyjmowała Najświętszy Sakrament dowiadujemy się z książki „Mistyczne Miasto Boże” Marii od Jezusa (1602 – 1665), przeoryszy klasztoru Sióstr Franciszkanek w hiszpańskim mieście Agreda, której proces beatyfikacyjny jest w toku. Doznawała ona mistycznych wizji w których Najświętsza Dziewica opisywała jej swoje ziemskie i niebiańskie życie, przekazując szczegóły dotychczas nieznane a uzupełniające wydarzenia z Nowego Testamentu.

4.    Historia. Tysiącletni, szlachetny, katolicki, królewski zwyczaj przyjmowania Komunii Świętej w postawie klęczącej. Pokolenia naszych przodków, polscy monarchowie i wszyscy polscy Święci przyjmowali Komunię Świętą klęcząc!
 
     Trwajmy przy obyczajach naszych przodków, trwajmy przy kulturze przyjmowania Komunii Świętej, którą widzimy u Świętych i którą powinniśmy naśladować. „Wspomnijmy Św. Kazimierza Królewicza, którego odrywano od stopni ołtarza, ponieważ w zimie kolana mu przymarzały! Wspomnijmy Św. Królową Jadwigę, która będąc w stanie błogosławionym, na sugestie, że nie musi klękać do Komunii Świętej, powiedziała bardzo przykre słowa: <jeśli ja nie uklęknę, po głowach waszych stąpać będę>”.
(ks. Leopold Powierża CSMA, VI. Czuwanie Krucjaty Różańcowej, Częstochowa, czerwiec 2012r.)

5.    Wola Ojca Świętego Benedykta XVI, który aktualnie jest pierwszym liturgiem w Kościele. Od 2008r. nasz Papież Benedykt XVI zdecydowanie i konsekwentnie powrócił do zwyczaju Komunii Świętej przyjmowanej w postawie klęczącej. Kard. Alfons Maria Stickler SDB, salezjanin wielce zasłużony dla obrony katolickiej Tradycji, mówił: „Wobec tego wszystkiego, co w posoborowej reformie owemu katolickiemu pojęciu kultu nie odpowiada, wolno nam w katolickim oporze powoływać się na wolę Ojca Świętego”.
     Kard. Antonio Cañizares Llovera, prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w wywiadzie dla miesięcznika „30giorni” w lutym 2009r wypowiedział ważne słowa o których warto pamiętać: „Papieskie liturgie rzeczywiście zawsze były i nadal są wzorcowe dla całego świata katolickiego”.
    Ten sam kardynał w 2010r. stwierdził: „Trzeba z wielkim poświęceniem starać się ożywić i wspierać nowy ruch liturgiczny zgodnie z nauczaniem Benedykta XVI. Ożywić poczucie sacrum i misterium, postawić Boga w centrum wszystkiego”.
    Niestety, Najwyższy Pasterz Kościoła Powszechnego od ponad czterech lat pokazujący wspólnocie Ludu Bożego w jaki sposób należy przyjmować Komunię Świętą, jest dziś powszechnie lekceważony. Także w Polsce lekceważone jest papieskie świadectwo wiary i miłości dla Jezusa Eucharystycznego, przywracające katolicką Tradycję w kwestii sposobu przyjmowania Najświętszego Sakramentu.
     Biskupi polscy powołani do budowania i podtrzymywania więzi jedności z Papieżem i Stolicą Apostolską – także i przede wszystkim w zakresie liturgii- dystansując się od papieskich liturgii, nadal zalecają w Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego procesyjne podchodzenie i przyjmowanie Komunii Świętej w postawie stojącej. Co więcej, taka forma przyjmowania Najświętszego Sakramentu często jest wiernym narzucana przez duszpasterzy, a przecież nawet na poziomie prawnym wszyscy katolicy mają prawo otrzymywać z rąk kapłana ten Sakrament w postawie klęczącej. Zapewnia im to kanon 213 i 843 Kodeksu Prawa Kanonicznego.
    Biskupi i kapłani narzucający wiernym procesjonalną Komunię Świętą, sprzeniewierzają się powierzonej im przez Chrystusa misji służenia wspólnocie Ludu Bożego i stają się wiarołomni – nie dotrzymują przyrzeczeń złożonych Bogu. Narzucanie wiernym postawy stojącej przy przyjmowaniu Najświętszego Sakramentu boleśnie rani tych wszystkich, którzy przyjmując Chrystusa Eucharystycznego w postawie klęczącej, wyznają w ten sposób wiarę w prawdziwą i rzeczywistą obecność Boga – Człowieka w sakramentalnej postaci Chleba.
Ta sprzeczna z prawem kościelnym praktyka depcze i łamie sumienia ludzi wierzących, niszczy ich wrażliwość, osłabia i niszczy w nich wiarę w rzeczywistą obecność Boga ukrytego w sakramentalnych postaciach Chleba i Wina.
Brońmy Chrystusa Eucharystycznego przed nieuszanowaniem związanym z przyjmowaniem Najświętszego Sakramentu na stojąco, do ręki i od szafarzy świeckich.
    Papież Benedykt XVI powrócił do zwyczaju Komunii Świętej przyjmowanej w postawie klęczącej. Bądźmy posłuszni Namiestnikowi Chrystusa na ziemi także i przede wszystkim w zakresie liturgii. Nie ulegajmy tendencjom schizmatyckim występującym w zakresie liturgii w polskim Kościele. Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie przyjmujmy zawsze w postawie klęczącej. Nasze posłuszeństwo Papieżowi w zakresie liturgii, będzie sprzyjać wzmocnieniu jedności Kościoła w Polsce z Biskupem Rzymu i w konsekwencji z Kościołem Powszechnym.
Katolicy są zobowiązani do posłuszeństwa Kościołowi, a Kościół jest tam, gdzie jest Papież i zjednoczeni z nim w posłuszeństwie biskupi. Każdy kto pomimo decyzji Benedykta XVI nadal będzie przyjmował Komunię Świętą w postawie stojącej, do ręki i z rak szafarzy świeckich, nie będzie w jedności z Ojcem Świętym i w konsekwencji z Kościołem, stawiając się poza nim.
    Posłuszeństwo biskupowi, lub kapłanowi, który ulegając tendencjom schizmatyckim sprzeciwia się nieomylnej nauce Papieży, naraża nasze zbawienie na niebezpieczeństwo jego utraty. Usprawiedliwieniem może być tylko nie znajomość prawdziwej nauki Kościoła, której najwyższym i nieomylny nauczycielem jest Biskup Rzymu.

6.    Kodeks Prawa Kanonicznego zapewniający wszystkim katolikom prawo otrzymania z rąk kapłana Komunii Świętej w postawie klęczącej.

Kodeks wyraźnie stanowi:
    „kan. 843-§1. Święci szafarze nie mogą odmówić Sakramentów tym, którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie wzbrania im ich przyjmowania”.
    „Jeśli katolicy podchodzą do kapłana rozdającego Komunię Świętą i klękają, to można właśnie powiedzieć, że w ten sposób właściwie proszą o udzielenie Najświętszego Sakramentu. Kapłan odmówić nie może. Jego świętym obowiązkiem jest udzielenie sakramentów <tym, którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie wzbrania im ich przyjmowania>”.
 (Ks. Jacek Bałemba SDB, marzec 2012r.)

    Odmówienie Komunii Świętej wiernemu z powodu jego postawy klęczącej jest wielkim pogwałceniem jednego z jego podstawowych praw, mianowicie, aby był umacniany przez swych pasterzy sakramentami.
                          (por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 213).

    A zatem:
„Duszo katolicka, która przyjmujesz Komunię Świętą, w postawie klęczącej! Bądź spokojna!

Jeśli Ci powiedzą, że jesteś pyszna - nie wierz im!
Jeśli Ci powiedzą, że jesteś nieposłuszna - nie wierz im!
Jeśli Ci powiedzą, że się wywyższasz - nie wierz im!
Jeśli Ci powiedzą, że chcesz zwrócić na siebie uwagę - nie wierz im!
Jeśli Ci powiedzą, że wprowadzasz zamieszanie - nie wierz w to!

Klękając z wiarą przed Najświętszym Sakramentem realizujesz Słowo Boże: „Aby na Imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - KU CHWALE BOGA OJCA” (Flp 2, 10-11)”.
                         (Ks. Jacek Bałemba SDB, sierpień 2012r.)

„Matko Jezusowa naucz nas przyjmować w pokorze i z wiarą Ciało Chrystusa, aby się do Niego upodobnić, w Niego przemieniać. Chcemy, żeby tylko On był naszym życiem, Chlebem dającym pełnię szczęścia już na ziemi, a w przyszłości życie wieczne”.

                   (Apel Jasnogórski. Częstochowa, Boże Ciało, 7 czerwiec 2012r.)

Zegar
 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Sposoby Kontaktu
 
Żywy Płomień kontakt:

Tel-kom: 601 27 96 32

viviflaminis@gmail.com

gg -5388746
Inne po nawiązaniu kontaktu ze mną.
Licznik Gości Strony.
 
 
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free