Modlitwy Ż.P. II
      Modlitwy do Pana Jezusa.

Modlitwa do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa

            Pozdrawiam Cię, wielbię, kocham Cię, o mój Jezu, Zbawicielu, na nowo zelżony bluźnierstwami, jakimi Ciebie nieustannie obrażamy. Ofiaruję Ci w Niepokalanym Sercu Twojej Najświętszej Matki hołdy Aniołów i wszystkich świętych, jako woń kadzidła i proszę Cię najpokorniej poprzez Moc Twego Najświętszego Oblicza, byś raczył przywrócić i odnowić we mnie i we wszystkich ludziach Twoje Oblicze, Twój Obraz, który przez grzechy nasze został tak zeszpecony. O niepojęta Dobroci Boga, o niewysłowiona Miłości Ukrzyżowana, o nieskończone Miłosierdzie, ufam Tobie.

      Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci zbolałe, Najświętsze Oblicze Twego Umiłowanego Syna, jako nieskończone zadośćuczynienie i okup za nasze winy. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Je Tobie, aby złagodzić Twój święty gniew względem nas grzeszników. Wspomnij, że to Oblicze cierpiało niewypowiedzianie i nosiło ciernie naszych grzechów, by zadośćuczynić Twojej Sprawiedliwości. Spójrz na te Boskie Rany! One wołają nieustannie, a wraz z nimi i ja pragnę wołać:
 miłosierdzia, miłosierdzia, miłosierdzia dla grzeszników.  Amen

 

Modlitwa do Pana Jezusa Ukrzyżowanego z odpustem zupełnym.

(Odmawia się po Komunii św. klęcząc przed krzyżem.)

 

            Oto ja dobry i najsłodszy Jezu upadam na kolana przed twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę i błagam, abyś wszczepił w moje serce największe uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silniejszą wolę poprawy. Oto z sercem przepełnionym uczuciem i boleścią w duchu oglądam twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając, co już prorok Dawid włożył w twoje usta "Przebodli ręce moje i nogi moje, policzyli wszystkie kości moje. Amen.

 Aby uzyskać odpust zupełny należy odmówić:

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Wierzę w Boga... oraz modlitwa w int. Ojca św. np. Pod twoją obronę...

 

Modlitwa za przyczyną św. rany ramienia P. Jezusa.

            O najukochańszy Jezu mój, Ty najcichszy Baranku Boży. Ja biedny grzesznik, pozdrawiam i czczę Twoją Ranę Najświętszą, która sprawiła Ci ból bardzo dotkliwy, gdyś niósł krzyż na Swoim Boskim ramieniu. Ból cięższy i dotkliwszy niż inne rany na Twoim ciele świętym. Uwielbiam Cię i oddaję Ci cześć i pokłon z głębi serca. Dziękuję Tobie za tę najgłębszą ranę Twojego ramienia. Pokornie proszę, abyś dla tej Swojej boleści, którą wskutek tej rany cierpiałeś, i w imię Twego krzyża ciężkiego, któryś na tej świętej ranie dźwigał, ulitować się raczył nade mną, nędznym grzesznikiem, darował mi wszystkie moje grzechy i sprawił, abym wstępując w Twoje krwawe ślady doszedł do szczęśliwej wieczności. Amen.

 3 x Ojcze nasz... 3 x Zdrowaś Maryjo... 3 x Chwała Ojcu...

 

Modlitwa do Najświętszego Oblicza P. Jezusa.

            O Jezu, który w srogiej męce Swojej stałeś się wzgardą ludzi i mężem boleści, cześć oddaję Twemu Boskiemu Obliczu, w którym jaśniała piękność i słodycz Bóstwa, a które teraz stało się dla mnie, jako oblicze "Trędowatego". Ale pod tymi rysami zeszpeconymi poznaję Twoją Miłość nieskończoną i pragnę Cię kochać i abyś był kochany od wszystkich ludzi. łzy spływające tak obficie z Twoich oczu ukazują mi się, jako perły drogie, które zbieram miłośnie, aby za nieskończoną ich wartość kupować dusze biednych zatwardziałych grzeszników. O Jezu, którego Oblicze jest jedyną pięknością zachwycającą moje serce, wolę w tym życiu nie poznać słodyczy Twojego spojrzenia, ale błagam Cię wyryj w mej duszy Boskie Twe podobieństwo i rozpal miłością Twoją, abym nią strawiony wkrótce doszedł do oglądania Chwalebnego Twojego Oblicza w Niebie. Amen. Pozdrawiam Cię, wielbię Cię, kocham Cię, o mój Jezu Zbawicielu, na nowo zelżony bluźnierstwami, jakimi Cię nieustannie obrażamy. Ofiaruję Ci w Niepokalanym Sercu Twojej Najświętszej Matki hołdy Aniołów i wszystkich świętych, jako woń kadzidła i proszę Cię najpokorniej przez moc Twego Najświętszego Oblicza, byś raczył przywrócić i odnowić, we mnie i we wszystkich ludziach Twoje Oblicze, Twój obraz, który przez nasze grzechy został tak zeszpecony. O Niepojęta dobroci Boga, o niewysłowiona miłości ukrzyżowana, o nieskończone miłosierdzie ufam tobie. Ojcze przedwieczny ofiaruję Tobie zbolałe Najświętsze Oblicze Twego umiłowanego Syna, jako nieskończone zadośćuczynienie i okup za nasze winy. Ojcze przedwieczny, ofiaruję je Tobie, aby złagodzić Twój gniew względem nas biednych zatwardziałych grzeszników. Wspomnij, że to Oblicze cierpiało niewypowiedzianie i nosiło ciernie naszych grzechów, by zadośćuczynić Twojej sprawiedliwości. Spójrz na te Boskie Rany! One wołają nieustannie, a wraz z nimi i ja pragnę wołać: Miłosierdzia, miłosierdzia, miłosierdzia dla grzeszników. Amen.

 

Chwila u stóp Jezusa i Maryi, dla dusz cierpiących wew.

 

Akt Przebłagania.

 

 O mój Jezu miłosierdzia!

 Za moją oziębłość i niedbalstwo w służbie Bożej
                                       -przepraszamy Cię Panie Jezu.

 Za opuszczenie pacierza -

 Za lekceważenie mszy św. -

 Za brak przygotowania w spowiedziach -

 Za brak szczerego żalu i poprawy -

 Za niedbałe odprawienie pokuty
                                - przepraszamy Cię Panie Jezu.

 Za brak przygotowania i dziękczynienia po Komunii św. -

 Za brak wiary, miłości i ufności w Miłosierdzie Boże! -

 Za nieposłuszeństwo spowiednikowi -

 Za lekceważenie obrazy Bożej i zuchwalstwo -

przepraszamy Cię Panie.

 Za ciężkie upadki, za grzechy w nadziei miłosierdzia -

 Za zgorszenia dane bliźniemu -

 Za krzywdy wyrządzone bliźnim -

 Za zmysłowość i brak umartwienia -

 Za samowolę, egoizm, upór, złą wolę i potworną pychę -

 Za sprzeciwianie się Twojej woli i Natchnieniom -

 Za wielką lekkomyślność, bunty i zuchwalstwo -

 Za brak miłości i ducha ofiary -

 

Akty Prośby.

 O miłosierdzie, przebaczenie i ratunek w pokusach
                                                       
- błagamy Cię o Panie Jezu.

 O niezbędną opiekę duchową, wiarę żywą, ufność dziecięcą -

 O Miłość ofiarną, dar modlitwy pokornej i skupienie -

 O ukochanie i spełniane woli Twojej -

 O pamięć na obecność Twoją i powstanie z grzechów! -
                                     
- błagamy Cię o Panie Jezu.

 O dobrą wolę i wytrwanie w dobrym do końca -

 O skruchę serdeczną i szczerą poprawę -

 O ducha pokuty i umartwienia i godne przyjmowanie sakramentów świętych -

 O zrozumienie i ukochanie ofiary mszy św.

 O gorliwość apostolską, ducha posłuszeństwa, ofiary i zaparcia -

 O ducha czystości, ubóstwa i prawdziwą pokorę! -

 O zwycięstwo nad złymi namiętnościami! -

 O gorącą Miłość i nabożeństwo do Najświętszego Serca Twojego i Niepokalanej Twej Matki -

 O kapłana przy śmierci, śmierć szczęśliwą po Komunii św. -

 O powołania w rodzinie i świętość świętej wierze! -

 O nawrócenie grzeszników i odstępców od wiary -

 

Wołanie o pomoc w ciemnościach duszy.

 

 Panie zmiłuj się nade mną!

 Gdy martwota zabija mą duszę i bunt natury mnie ogarnia
                                                          - ratuj mnie o Panie Jezu!

 Gdy szatan budzi złą wolę i przemocą do siebie mnie odrywa -

 Gdy przejmuje wstrętem do dobrego! -

 Gdy wznieca znużenie i chęć wrażeń zmysłowych! -

 Gdy osłabia wiarę w moc modlitwy! -

 Gdy nasuwa myśli bluźniercze i lekceważeniem grzechu przejmuje -

 Gdy podnieca do upodobania w złym i po upadku kusi do rozpaczy! -

 Gdy przeciw woli Bożej buntuje i wyschnie źródło łez -

 Gdy nakłania do samowoli i dogadzania sobie! -

 Gdy wcale rozmyślać i modlić się nie mogę -

 Gdy serce twarde jak skała nie może zdobyć się na żal! -

 Gdy na widok nędzy własnej ręce mi opadają! -

 Gdy trwoga przed życiem i śmiercią mnie ogarnia! -

 Gdy szatan narzuca myśl o nieuchronnym potępieniu! -

 W ciemnościach i zupełnym zwątpieniu i rozstroju ducha i umysłu i chorobach duszy i woli! -

 

Akty oddania się Panu Jezusowi.

 O Panie samotnie konający w Ogrójcu! - oddaję się Tobie!

 O Panie w ciemnościach nocy samotnie płaczący! -

 Dlatego, że chcę Cię kochać i oddać pragnę Ci wszystko! -

 Dlatego, że pragniesz dusz ofiarnych! -

 W udręczeniach i oschłościach duszy! -

 W pokusach, zniechęceniu, chorobach i niedostatku, -

 W moich troskach i smutkach -

 W pociechach i przeciwnościach -

 Kiedy wielkość grzechów moich mnie przeraża -

 Kiedy rozpacz i zwątpienie odbiera mi siły do walki i życia -

 Moje upodobania, wstręty, winy i trwogi - w ręce Twoje oddaję Panie!

 Moje trudności, walki, tych, których kocham i którzy mnie kochają -

 Tych, którzy nade mną pracowali i dziś pracują! -

 Tych, którzy się za mnie modlą i o modlitwę proszą! -

 W niebezpieczeństwie duszy pozostających! -

 Zakony bliskie duchem i sercu drogie! -

 Kościół Boży, Ojca św., biskupa i proboszcza! -

 Biednych zbłąkanych kapłanów, misje, misjonarzy polskich -

 Prześladowanych za wiarę, nawrócenie Rosji i Żydów!
                                                                   - oddaję się Tobie!

 Ojczyznę naszą i rządy w niej sprawujących! -

 Przyjaciół i wrogów, dusze rodziców i bliskich duchem -

 Myśli, słowa, uczynki, pracę, spoczynek, trudy, cierpienia -

 Moje uczucia i Radości, moją wolę, życie i śmierć! -

 

Westchnienia!

            Oddaję się Panie Twojej nieskończonej miłości! Daj mi, co chcesz, kiedy chcesz i jak chcesz! Uczyń mnie duszą, ofiarną hostią, żywą i miłą Tobie. Daj mi ukochać, poznać i spełnić Twoją Najświętszą wolę w każdej chwili naszego życia, Mario Matko i ucieczko dusz naszych grzesznych i słabych, ratuj mnie, gdy ciemno, zimno, niebezpiecznie wysoko, gdy fale pokus zda się zatapiają mą duszę. Gwiazdo morza, jedyna nadziejo tonących wspomnij na dziecko Swoje, nie pozwól mu ginąć na wieki, natchnij ufnością, wiarą i miłością.

 Jezu, Maryjo do Was chcę należeć, w życiu i po śmierci. Fiat. Amen, niech się tak stanie!

Prośby.

            O dobry Jezu zmiłuj się nade mną według wielkiego miłosierdzia Twego. O Jezu najłaskawszy, błagam Cię przez tę Krew najdroższą, którą wylałeś za grzeszników, abyś zgładził wszystkie nieprawości moje i wejrzał na mnie, nędznego i nie godnego, gdy wzywam świętego Imienia Twego, o Jezu! Zbaw mnie dla Twego Imienia świętego. O Boże, któryś jednorodzonego Syna Swojego ustanowił Zbawicielem ludzi i kazałeś nazwać Go Jezusem, spraw to łaskawie, abyśmy czcząc na ziemi święte Imię Jego oglądali Go wśród Radości w niebie. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Hymn Jezu dulsis memoria.

                      Słodyczą Jezu Tyś bez miary
                      dla serca, które Cię pamięta,
                      lecz nad miód i nad wszystkie dary
                      słodsza obecność Twoja święta.

                      Nic w słodkim pieniu tak nie nęci,
                      nic w uszach milej brzmieć nie może,
                      nic tak błogiego dla pamięci,
                      jak imię Jezus słowo Boże.

                     Nadziejo grzesznych, co w Nim stają,
                     jak tkliwie modułów słuchasz w niebie,
                     jak dobryś dla tych, co szukają,

                     lecz czymżeś tym, co znają Ciebie.
                     Ni język zdoła oddać w słowie,
                     ni ksiąg uczonych treść bogata,
                     kto zaznał jeno ten się dowie,
                     co znaczy kochać Zbawcę świata.

                     Radością Jezu bądź nam trwałą,
                     Ty, co masz wieńcem być nagrody,           
                     bądź nieśmiertelną naszą chwałą,
                     tam gdzie wieczyste święcisz gody.

 

Akty strzeliste.

            Najsłodszy Jezu nie bądź mi sędzią, ale Zbawicielem.
            Jezu, Boże mój kocham Cię nade wszystko.
            Jezu Synu Dawidów zmiłuj się nade mną.
            Jezu dla Ciebie żyję! Jezu dla Ciebie umieram!
            Jezu Twoi jestem w życiu i śmierci.
             Miłości Serca Jezusa ogarnij moje serce.
             Litości Serca Jezusa rozlej się w moim sercu.
             Wszechmocy Serca Jezusa podtrzymuj moje serce.
              Miłosierdzie Serca Jezusa przebacz mojemu sercu.
             Cierpliwości Serca Jezusa nie zrażaj się moim sercem.
             Świętości Serca Jezusa oczyść moje serce.
             Mądrości Serca Jezusa nauczaj moje serce.
             Hojności Serca Jezusa błogosław mojemu sercu.
             Gorliwości serca Jezusa zapalaj moje serce.
          Rano Serca Jezusa bądź nadzieją zbawienia dla mojego serca.  
Słodkie Serce mojego Jezusa spraw, bym Cię kochał coraz więcej.

Niech będzie wszędzie miłowane Najświętsze Serce Jezusa.
         Słodkie Serce Jezusa bądź moją miłością.
Serce Jezusa gorejące miłością ku nam rozpal moją Miłość miłością Swą,
Serce Jezusa ufam Tobie.
Najświętsze Serce Jezusa przyjdź Królestwo Twoje.

        Jezu cichy i pokornego serca uczyń serca nasze według Serca Twego.
               Boże mój kocham Cię nade wszystko.
               Najświętsze Serce Jezusa wierzę w Twoją Miłość ku mnie.
              Cześć i chwała i uwielbienie Najświętszemu Sercu Jezusa.

Wszystko dla Ciebie Najświętsze Serce Jezusa.
Najświętsze Serce Jezusa miej w opiece nasze rodziny. Najświętsze Serce Jezusa zmiłuj się nad nami.

 

Wynagrodzenie Sercu Jezusa.

            O najsłodszy Jezu, wyznaję, że Serce Twoje godne jest wszelkiej chwały i miłości, boś nas umiłował i wydał samego Siebie za nas. Twoje Serce sam Duch święty stworzył Swoją w łonie Matki Dziewicy i uczynił Je dla nas źródłem życia i świętości. Twoje Serce przyniosło nam z nieba niewypowiedzianą Miłość Boga, aby się od niej zapaliły wszystkie ludzkie serca.

            A jednak Miłość Twoja jest przez ludzi zapomniana, wzgardzona, a nawet znieważana. Pragnę złożyć Twojemu Sercu wynagrodzenie za wszystkie zniewagi i niewdzięczności, jakich Ono doznaje. Mając zaś w świadomości swoje własne grzechy i niewierności, które raniły Twoje Serce, błagam Cię Zbawicielu drogi o miłosierdzie dla siebie. O wynagrodzenie za winy moje ofiaruję najdroższą Krew Twoją i wołam z ufnością: przepuść mi                           Panie, przepuść i nie Bądź na mnie zagniewany na wieki. O najsłodszy Jezu pragnę Ci złożyć wynagrodzenie również za wszystkich, którzy się odwrócili od Ciebie. Wyrzekli się wiary w Ciebie, odrzucili Twoje przykazania. Przepuść im Zbawicielu drogi, boś przelał za nich Krew Swoją. Okaż im miłosierdzie, bo Ty nie chcesz śmierci grzesznika. Na wynagrodzenie za wszystkie grzechy świata ofiaruję Ci Krew najdroższą Twoich Ran świętych i wołam z ufnością:

             przepuść Panie, przepuść ludowi Swojemu i nie bądź na nas zagniewany na wieki. O najsłodszy Jezu, aby naprawić zniewagi Najświętszego Majestatu składamy Ci zadośćuczynienie, jakie sam złożyłeś Swojemu Ojcu, a zarazem ofiarujemy Ci wynagrodzenia Twej Matki Niepokalanej i wszystkich świętych.

             Niech wielka wiara Maryi, Jej macierzyństwo i cierpienia Jej Serca współczującego w Twej Męce, jak też serdeczne oddanie się Tobie św. Józefa, Twego prawnego i dziewiczego Ojca, żywiciela i obrońcy, i wszystkie akty i poświęcenia się apostołów, męczenników, wyznawców, dziewic i wszystkich wiernych złączone z zasługami Twojej Krwi najdroższej będą Ci wynagrodzeniem za grzechy całego świata.

 

Módlmy się.

             Boże, który miłosiernie i łaskawie udzielasz nam niewyczerpalnych skarbów przez Serce Syna Swego zranione naszymi grzechami spraw prosimy Cię, abyśmy składając należną powinność naszej pobożności wypełniali także obowiązek godnego zadośćuczynienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Oddanie się w opiekę Sercu Jezusowemu.

            Boskie Serce Jezusowe, któreś mnie pierwsze umiłowało i chcesz być przeze mnie ukochane, oddaję Ci i poświęcam moje serce na własność. Przyjmij je łaskawie, aby ono Ciebie i Twojej miłości godne było na wieki. Naucz nas brzydzić się wszystkim, co się Tobie nie podoba. A znów to wszystko, co Ci radość przynosi przelej z Siebie w moje serce i upodobnij je całkowicie do Siebie. Spraw to Boskie Serce, abym Ci zawsze ufał, serdecznie kochał, żarliwie uwielbiał, wiernie Ciebie naśladował. Bądź mi ucieczką w całym życiu, a zwłaszcza w godzinę śmierci mojej. Matko Serca Jezusowego, naucz mnie to Serce czcić, kochać i wynagradzać Mu i dziękować. Amen.

 

Antyfona do Serca Pana Jezusa.

             Do Serca Twojego uciekamy się, Jezu Boski Zbawicielu, naszymi grzechami racz się nie zrażać o Panie święty, ale od wszelkich złych czynów racz nas zawsze zachować, boże łaskawy i najlitościwszy! O Jezu, o Jezu, o Jezu dobry, Zbawicielu słodki, pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza. W Sercu Swoim racz nas obmyć, do Serca Twojego racz nas przytulić, w Swym Sercu na wieki racz nas zachować, o Jezu, o Jezu, o Jezu słodki, pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza!

 

Akt wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

            O Jezu, któremu Miłość do ludzi odpłaca się wielkim zapomnieniem, zaniedbaniem, wzgardą i niewdzięcznością; oto my klęcząc przed Tobą szczególnym hołdem czci pragniemy wynagrodzić grzeszną oziębłość i zniewagi, jakie zewsząd obrażają Twoje miłujące Serce.

            Pamiętajmy, że i my mieliśmy nieraz udział w tym niegodziwym postępowaniu. Dlatego przejęci najgłębszym żalem najpierw błagamy o miłosierdzie nad nami. Jesteś my gotowi dobrowolnie wynagrodzić za grzechy nie tylko przez nas popełnione, ale i tych, którzy błądzą z dala od drogi zbawienia albo uparci w niewierze nie chcą iść za Tobą, Pasterzem i Wodzem, albo też podeptali obietnice chrztu świętego i odrzucili słodkie jarzmo Twego prawa.

            Za wszystkie występki, nad którymi płakać należy, chcemy odpokutować. Szczególnie zaś pragniemy naprawić: brak skromności w życiu i strojach, zastawianie sideł na niewinne dusze, lekceważenie dni świętych, okropne bluźnierstwa, jakimi obrzuca się Ciebie i Twoich świętych, obelgi rzucane na Twego namiestnika i na stan kapłański.

            Zaniedbywanie samego sakramentu Boskiej miłości i znieważanie go przez budzące grozę świętokradztwa. Wreszcie publiczne grzechy narodów, które zwalczają prawa i urząd nauczycielski ustanowionego przez Ciebie Kościoła.

 

Obyśmy własną krwią mogli zmyć te wszystkie występki. A teraz, aby naprawić zniewagę czci Bożej przedstawiamy Ci to zadośćuczynienie, które sam niegdyś ofiarowałeś Ojcu na krzyżu i które co dzień ponawiasz na ołtarzach.

            łączymy je z zadośćuczynieniem Najświętszej Dziewicy Matki, wszystkich świętych i pobożnych wiernych. Przyrzekamy z głębi serca, ile stać nas będzie, przy pomocy Twojej łaski wynagradzać za grzechy popełnione przez nas i naszych bliskich i za obojętność na tak wielką Miłość Twoją silną wiarą, czystymi obyczajami, doskonałym wypełnieniem prawa i ewangelii, a zwłaszcza praw miłości.

            Przyrzekamy też według sił nie dopuszczać do nowych zniewag i jak najwięcej ludzi pociągnąć do naśladowania Ciebie. Przyjmij, prosimy, najłaskawszy Jezu, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Wynagrodzicielki ten akt dobrowolnego wynagrodzenia.

            Zachowaj nas do śmierci w wierności obowiązkom i służeniu Tobie przez wielki dar wytrwania, abyśmy w końcu wszyscy doszli do tej ojczyzny, gdzie Ty z Ojcem i Duchem świętym żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zegar męki Pana Jezusa.

            Dusza pragnąca ściślej zjednoczyć się z Panem Jezusem cierpiącym, naszym Zbawicielem, może to skutecznie uczynić w sposób łatwy za pomocą tzw. zegara męki Pańskiej. W ciągu dnia o jakiejkolwiek porze:, co teraz cierpiał Jezus, a następnie trzeba znaleźć odpowiedź na zegarku. W ten sposób można ustawicznie rozważać cierpienia Jezusowe i ożywić rozmyślania aktami strzelistymi, które są umieszczone w tym celu pod każdą godziną.

 

Godziny męki Pańskiej.

 

1900

            Pan Jezus przepasuje się prześcieradłem, nalewa wody do miednicy i począwszy od św. Piotra, nie wyłączając Judasza, kolejno umywa nogi apostołom i następnie z pokorą całuje. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według Serca Twego.

(500 dni odpustu).

 

2000

            Pan Jezus umiłowawszy dzieci do końca je umiłował św. Jan w zachwycie miłości bierze Jezus chleb i wino w Boskie Ręce, błogosławi i przemienia w Ciało i Krew Swoją, ażeby w Najświętszym Sakramencie pozostać z nami aż do skończenia świata. Serce Jezusa w Najświętszym Sakramencie, które płoniesz miłością ku mnie, rozpal serca nasze miłością ku Tobie. (200 dni odpustu).

 

2100

            Zbliża się godzina męki tak wyczekiwana przez Najświętsze Serce Pana Jezusa. W ogrójcu upada na kolana, zaczyna lękać się, drży na całym ciele. Krwawym potem się poci, straszne konanie przechodzi w Najświętszy Sercu. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Przenajświętszą Krew Pana Jezusa na zadośćuczynienie za grzechy moje i na potrzeby całego Kościoła świętego. (100 dni odpustu).

 

2200

            Konanie wzmaga się. Pot krwawy coraz obficiej spływa i zrasza ziemię. Jezus szuka ulgi w modlitwie. Anioł pociesza Go. Najświętsze Serce Jezusa, w czasie konania przez Anioła umocnione, wspieraj nas w czasie konania. (300 dni odpustu).

 

                                                        23:00

            Z pokorą i słodyczą przyjmuje Pan Jezus zdradziecki pocałunek Judasza, daje się skrępować okrutnym żołnierzom. On Pan nieba i ziemi... Spełniają się słowa proroka Izajasza:, „Jako owca na zabicie wiedzion będzie, a jak baranek przed strzygącym go zamilknie". Jezu mój, kocham Cię nade wszystko. (50 dni odpustu).

 

2400

            Pan Jezus staje przed Annaszem. Niecny żołnierz Malchus wymierza mu bolesny policzek. Najświętsze oblicze zalewa się krwią, oczy zachodzą łzami, Pan Jezus milczy i modli się. Najświętsze Serce Pana Jezusa, wierzę w Twoją Miłość ku mnie. (300 dni odpustu).

 

100

Pan Jezus w domu Kajfasza słucha fałszywych oskarżeń i oszczerstw. Nie tłumaczy się, nie broni, lecz znosi w milczeniu wszystkie zniewagi, które ranią Jego Boskie Serce. Najświętsze Serce Jezusa, ufam Tobie. (300 dni odpustu).

 

200

            Boleść Pana Jezusa z powodu trzykrotnego zaparcia się św. Piotra. Pan Jezus przechodzi obok św. Piotra i spogląda nań z miłością i nawraca niewiernego apostoła. Panie okaż mi Swoje oblicze, a będę zbawiony. (300 dni odpustu).

 

300

            Pan Jezus w ciemnicy zamknięty słyszy w oddali głosy pijanego żołnierstwa. Modli się za tych, co Go prześladują i za cały świat i teraz w więzieniu Eucharystycznym, czyli Tabernakulum czyni to samo i wzywa nas, abyśmy towarzyszyli Mu w Jego samotności. Niech będzie uwielbione Eucharystyczne Serce Jezusa. (300 dni odpustu).

 

400

            Pan Jezus stoi przed Piłatem pomimo oskarżeń fałszywych świadków. Piłat żadnej winy w Nim nie znajduje. Jezus milczy. Najświętsze Serce Pana Jezusa, zmiłuj się nad nami i nad naszymi błądzącymi braćmi. (100 dni odpustu).

 

500

            Pan Jezus przez Heroda wyśmiany, na większą wzgardę w szkarłatną szatę ubrany, za szaleńca przez wszystkich poczytany. Nieskończona Miłość Pana Jezusa do ludzi przywiodła do tego stopnia poniżenia i wzgardy. Pan mój i Bóg mój. (7 lat i 7 kwadrogen odpustu).

 

600

Pan Jezus przez Piłata ze złoczyńcą Barabaszem porównany, On Bóg, niewinność i świętość sama. Najświętsze Serce Pana Jezusa nawróć grzeszników, ratuj umierających, wyzwól dusze czyśćcowe. (300 dni odpustu).

 

700

            Pan Jezus przez oprawców okrutnie biczowany, od stopy aż do wierzchy głowy nie masz w Nim zdrowia. Jak mówi prorok Pański: Rany Pana Jezusa to strzały miłości, które przeszywają najzatwardzialsze serca ludzkie. Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci Rany Pana Jezusa na uleczenie ran dusz naszych. (300 dni odpustu).

800

            Pan Jezus za pychę naszą cierniem jest ukoronowany. Wyszydzany i wyśmiewany, On Król miłości; niech żyje Serce Jezusa, naszego Króla i Ojca. (300 dni odpustu).

 

900.

            Piłat pokazuje ludowi zbolałego, ubiczowanego i cierniem ukoronowanego Jezusa i mówi - oto człowiek - tak, to Jezus, ofiara za grzechy świata. O mój Jezu przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych Ran. (300 dni odpustu).

 

1000

            Pan Jezus, światłość nieskończona, Pan życia i śmierci na śmierć krzyżową skazany. Umiłował nas i Siebie samego dał za nas. O mój Jezu, nie Bądź mi sędzią, ale Zbawicielem. (50 dni odpustu).

1100

            Pan Jezus dźwiga krzyż na górę Kalwarię, po trzykroć pod jego ciężarem upada, aby uleczyć dusze nasze od szukania siebie, oderwać od wszystkiego, co nie jest Bogiem. O mój Jezu miłosierdzia... (200 dni odpustu).

1200

            Z wielkim wysiłkiem przychodzi Pan Jezus na górę Kalwarię, oprawcy brutalnie zdzierają z Niego szaty przywarte do ran i w okrutny sposób przybijają Go do krzyża. Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. (300 dni odpustu).

 

1300

            Dobry łotr poznaje w konającym Panu Jezusie swego Boga i Pana i zwraca się z błagalną prośbą: Panie pomnij na mnie, gdy przyjdziesz do Królestwa Swego. Pan Jezus obiecuje mu niebo. Najświętsze Serce Pana Jezusa Bądź moją miłością. (300 dni odpustu).

 

1400

            Stała pod krzyżem Matka Jezusa i rzekł do Niej: oto syn Twój, a do Jana: oto Matka twoja. Matko miłości, Matko boleści, Matko miłosierdzia - przyczyń się za nami. (300 dni odpustu).

 

1500

            Pan Jezus umiera, oddaje życie dla zbawienia świata. Ciemności ogarniają całą ziemię. Jezus zawołał wielkim głosem: Ojcze w ręce Twoje oddaję ducha Mego. Skonał. Panie Boże mój, już teraz przyjmuję z ręki Twojej i z ochotą każdy rodzaj śmierci, jaki Ci się spodoba na mnie zesłać wraz ze wszystkimi karami, uciskami i cierpieniami. (Odp. zupełny po tym akcie).

 

1600

            Otwarcie włócznią boku Pana Jezusa. Pan Jezus otwiera Swe Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, a które odbiera od nich samą niewdzięczność. Cześć, Miłość i dziękczynienie niech będą Najświętszemu Sercu Jezusowemu. (100 dni odpustu).

 

1700

             Martwe ciało Pana Jezusa spoczywa na łonie Matki Najświętszej. Najboleśniejszej, która z wielką miłością i boleścią oddaje mu ostatnie posługi. Najświętsze Serce Pana Jezusa, oddaje Ci się przez Maryję. (300 dni odpustu).

 

1800

            Józef z Arymatei owija Najświętsze Ciało Jezusa w prześcieradło i składa do grobu ukrytego w skale. Najświętsze Serce Pana Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje. (300 dni odpustu).

 

Modlitwa za Kościół święty.

            W zjednoczeniu z Niepokalanym sercem Maryi pozdrawiam i adoruję o Jezu świętą ranę Twojej prawej ręki i w tej Panie składam wszystkich kapłanów Twojego Kościoła świętego. Daj im Ty o Jezu, ilekroć sprawują Twoją świętą ofiarę, płomień Twojej Boskiej miłości, aby mogli go dalej podawać powierzonym sobie duszom.         Chwała Ojcu...

             Pozdrawiam i adoruję świętą ranę Twojej lewej ręki i tej Ci Panie Jezu powierzam wszystkich heretyków i niewierzących, tych najbiedniejszych, którzy Cię nie znają i ze względu na te dusze ześlij Jezu wielu dobrych pracowników do Twojej winnicy, aby wszyscy znaleźli drogę do Twego Najświętszego Serca.
                                       Chwała Ojcu...

            Pozdrawiam i adoruję święte rany Twoich nóg i w tych ranach przekazuję Ci o Jezu zatwardziałych grzeszników, którzy kochają świat bardziej niż Ciebie, a szczególnie powierzam Ci tych, którzy muszą już rozstać się z swym ziemskim życiem. Nie dozwól, najdroższy Jezu, by Twoja drogocenna Krew była dla nich zmarnowana. Chwała Ojcu...

             Pozdrawiam i adoruję święte rany Twojej Najświętszej głowy i w tych ranach powierzam Ci o Jezu wrogów świętego Kościoła. Tych wszystkich zaś, którzy jeszcze zadają Ci krwawe rany, prześladują Ciebie w Twoim Mistycznym Ciele, proszę Cię o Jezu nawróć ich, wezwij nich, jak wezwałeś Szawła i uczyniłeś zeń Pawła, aby co prędzej nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Chwała Ojcu...

             Pozdrawiam i adoruję ranę Twego najświętszego Serca i w tej ranie powierzam Ci Jezu moją duszę oraz tych, za których chcesz, bym się modlił, a szczególnie za wszystkich uciśnionych i cierpiących, za wszystkich prześladowanych i opuszczonych. Użycz o Najświętsze Serce Jezusa, wszystkiego Twego światła i Twojej łaski. Napełnij nas Twoją miłością i Twoim prawdziwym pokojem. Chwała Ojcu...

            Ojcze Niebieski ofiaruję Ci przez niepokalane serce Maryi Twego najmilszego Syna oraz siebie wraz z Nim, w Nim i przez niego najzupełniej zgodnie z Jego wolą i w imieniu wszystkich stworzeń.   Amen.

 

Pochodzenie powyższych modlitw.

             Powyższą modlitwę dał Zbawiciel świątobliwej mistyczce Marii Graff, a oto, co sama o tym mówi:

            Poszłam pewnego razu na mszę św. i do Komunii św., kiedy na zakończenie mego dziękczynienia odmawiałam modlitwę tę za kościół św., którą dał mi sam Jezus Zbawiciel. Powiedział mi Jezus całkiem wyraźnie w moim sercu: Moja mała droga duszo, gdybyś wiedziała, jak bardzo jest Mi miła modlitwa, to częściej byś ją odmawiała. Możecie nią świat uratować. W to powątpiewałam, a Jezus wyjaśnił. Jeżeli włożysz te dusze do źródeł miłości Mojej, w zjednoczeniu z Moją Matką, muszę je przyjąć i one znajdą znów drogę do Moich sakramentów. Powiedz to swojemu przewodnikowi.

 

Program modlitw na pierwszą sobotę miesiąca w domu modlitwy świętego Szarbela.

 

 1945 - Okadzenie oraz odmówienie pełnej modlitwy Egzorcyzmu do św. Michała (Leona XIII) i pokropienie wodą święconą Egzorcyzmowaną.

 2000 - przywitanie i odmówienie wszystkich 3 części różańca św. tajemnice radosne odmawiamy za Ojca świętego i biskupów. Tajemnice bolesne ofiarujemy za nasze potrzeby i prośby. Tajemnice chwalebne ofiarujemy, jako dziękczynienie.

 2100 - Apel Jasnogórski, a następnie przez 15 min. czyta się Pismo św. Ofiarujemy to za dusze w czyśćcu cierpiące. 15 następnych czytanie orędzi i przekazów. Następnie po kolei odmawia się: Litania do Matki Bożej, Litania do św. Józefa, Litania do Aniołów stróżów, Litania do św. Szarbela, Różaniec Stacji Męki Pańskiej (jest ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące), hymny, Koronka do miłosierdzia Bożego, Koronka do Płomienia miłości, Chrzest dzieci nienarodzonych.

 

Powitanie na początek modlitw.

            O Jezu, któryś przyszedł, jako Dziecię z miłości do nas, aby udzielić nam Swych łask - witamy Ciebie. O Niepokalana Maryjo, Różo Duchowna, Królowo Pokoju - witamy Ciebie. święty Józefie oblubieńcze Bogurodzicy i patronie ostatnich czasów - witamy Ciebie. święty Szarbelu, gorący czcicielu Jezusa Eucharystycznego i Najświętszej Maryi Panny - witamy Ciebie. święty nasz patronie naszego domu modlitwy św..... - witamy Ciebie. święci wszyscy Aniołowie Pańscy, którzyście zostali zaszczyceni towarzyszeniem Twojemu Bogu, Jezusowi Chrystusowi i Bożej Rodzicielce, Najświętszej Bożej Rodzicielce - witamy was. Wszyscy święci i święte Boże i święte dusze w czyśćcu cierpiące - witamy Was.

            Teraz przedstawiamy nasze prośby, które mamy.

 

Różaniec Stacji Męki Pańskiej.

            Objawione zostało Małemu Kamykowi przez naszą Panią, że za każdym razem, gdy się ten różaniec odmówi to zostaje uwolnionych z czyśćca 10.000 dusz, a 100 - uratowanych i dana im jest łaska wejścia do raju. Uwaga! Miłosierdzie Boże jest wielkie i niezgłębione! Wszystko jest w nim możliwe! My mamy tylko wierzyć i ufać, a Bogu zostawić matematykę.

 ++++++++++++++++++++++++++

 W imię Ojca i Syna i Ducha świętego. Amen.

 Na krzyżyku - Wierzę w Boga Ojca...

 Na dużym paciorku - dla uczczenia Trójcy świętej - Ojcze nasz.

 Na małych 3 paciorkach:

            1 - na cześć Maryi zawsze Dziewicy Zdrowaś Maryjo...,

            2 - na cześć Maryi Matki Boga Zdrowaś Maryjo...,

            3 - na cześć Maryi Niepokalanie Poczętej Zdrowaś Maryjo...                  

                    1 - Chwała Ojcu...

 

 I stacja - Pan Jezus na śmierć skazany.

 

Na dużym paciorku:

                        Ojcze nasz...   Chwała Ojcu...

 

Na małych paciorkach:

 Jezu, Maryjo, Józefie święty, kocham Was, ratujcie dusze.

 

 Po każdej dziesiątce:

            O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i zaprowadź wszystkie dusze do nieba, które najbardziej Twojego miłosierdzia potrzebują.

                                   * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 •Błogosławione niech będą rany Pana naszego Jezusa Chrystusa,

    •Bo uleczyły nas od cierpień grzechowych.

    •Błogosławiona niech będzie Jego Przenajświętsza Krew,

    •która obmywa nasze nieprawości.

  

II

stacja -

Jezus bierze krzyż na Swoje ramiona.

III

stacja -

Jezus upada po raz pierwszy pod krzyżem.

IV

stacja -

Jezus spotyka Matkę Swoją.

V

stacja -

Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Panu Jezusowi

VI

stacja -

św. Weronika ociera P. Jezusowi Twarz chustą.

VII

stacja -

Jezus upada po raz drugi pod krzyżem.

VIII

stacja -

Niewiasty jerozolimskie płaczą nad Jezusem

IX

stacja -

Jezus upada po raz trzeci pod krzyżem.

X

stacja -

Jezus z szat obnażony.

XI

stacja -

Jezus przybity do krzyża gwoźdźmi.

XII

stacja -

Jezus umiera na krzyżu.

XIII

stacja -

Jezus zdjęty z krzyża.

XIV

stacja -

 Jezus złożony do grobu.

XV

stacja -

Jezus powstaje z martwych.

Po każdej dziesiątce odmawia się te same modlitwy.

 

Na zakończenie odmawia się -

A.

            Witaj Królowo Matko miłosierdzia, życia słodyczy i nadziejo nasza witaj. Do Ciebie wołamy wygnańcy synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto orędowniczko nasza one miłosierne oczy na nas zwróć i po tym wygnaniu nam okaż, o słodka, o łaskawa i litościwa Panno Maryjo.

B.

            Pomnij o Przenajświętsza Maryjo Panno - na str. 5

C.

            Pomnij o najczystszy oblubieńcze Maryi, o mój najmilszy opiekunie, święty Józefie, że nigdy nie słyszano, że ktokolwiek wzywający twej opieki i pomocy błagający bez pociechy pozostał. Tą ufnością ożywiony przychodzę do ciebie i z całym żarem ducha tobie się polecam. Nie odrzucaj modlitwy mojej, o przeczysty Ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać. Amen.

 

 

Modlitwa zapewniająca niebo umierającemu.

 

Modlitwa I.

            Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, jedyny Synu Maryi Panny, któryś za nas na Górze Oliwnej krwawy pot wylał (Twoje lękanie któż pojmie) i okrucieństwo ofiarował Bogu Ojcu Niebieskiemu za wiernych grzeszników, którzy za grzechy swoje zatracenia wiecznego zasłużyli. Niechże będą i te grzechy tego umierającego zgładzone. Daj to Niebieski Boże Ojcze, przez Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z tobą żyje i króluje w jedności z Duchem św. Amen.                 Ojcze nasz...

 

Modlitwa II.

            Panie Jezu Chryste, któryś za nas umierając na szubienicy krzyża Bogu Ojcu niebieskiemu za wszystkie nasze grzewczy Swego Najświętszego Ducha w ręce oddałeś. Niechże przez tę najświętszą śmierć Twoją ten umierający będzie wybawiony od zatracenia wiecznego za występki jego. Daj to Boże Ojcze Niebieski, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności z Duchem św. przez wszystkie wieki wieków. Amen.                       Ojcze nasz...

 

Modlitwa III.

            Panie Jezu, któryś odpoczywał proroka ku wiecznej miłości. Wyciągnąłem cię od siebie taką miłością, jak cię wyciągała wysokość Niebieska, wstąpię do żywota Najświętszej Maryi przez tę Miłość, która Cię trzymała przez 33 lata na świecie, które znaki miłości zostawiłeś i dałeś nam Swoje Najświętsze ciało dla prawdziwego pokarmu, a Krew Najświętszą dla napoju z wielkiej miłości, dałeś się wodzić i pojmać do sądu, z miłości ku nam dałeś się osądzić i na krzyżu umrzeć i pogrzebany być i prawdziwie zmartwychwstałeś. Potem pokazałeś się Najświętszej Matce Swojej i Apostołom, które znaki miłości, gdyś Swoją mocą zmartwychwstał i wstąpił na niebiosa, siedzisz po prawicy Boga Ojca niebieskiego, zesłałeś Ducha św. do serca apostołów i zapaliłeś w nich ogień miłości z prawdziwą wiarą i nadzieją w tobie położonych przez znaki miłości wiecznej, którą w całym niebie pokazujesz, zagłódź też Panie tego umierającego, a przyjmij go do Królestwa Niebieskiego, aby tam z Tobą i z Duchem św. żył na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Nowenna do Najświętszego Dzieciątka Jezus

 

Modlitwa wstępna

             O, Najświętsze, Najsłodsze Dzieciątko Jezus z Nazaretu! Ty, żywy Boże jako dziecię zechciałeś zejść na ten nędzny padół ze wspaniałego Nieba. Nikt z ludzi nie dorówna Twojej świętej Miłości i Twojemu Poświęceniu. Składamy hołd uwielbienia przed Twoim Najświętszym Obliczem - dziecięcym oraz dojrzałym i dziękujemy Ci, Boże, za zadośćuczynienie, jakie złożyłeś za nasze grzechy Swojemu Miłosiernemu Ojcu. Najmilsze Dzieciątko Jezus, rozpal do Ciebie i bliźnich serca dziś żyjących ludzi.

 

I dzień

            Najświętsze Dzieciątko Jezus, obudź głęboką Miłość w naszych sercach oraz sercach hierarchii Katolickiego Kościoła, który stworzyłeś. Najsubtelniejsze Dziecko świata, narodzone w Betlejemskiej Stajence, a dziś znów cierpiące nawet z rąk wielu hierarchów; rozgrzej Swoją Miłosierną Miłością te serca i skieruj je na wyżyny doskonałości. Mój Boże, spraw, niechaj mocą Twojego świętego Ducha Prawdy całkowicie realizują oni Twoją świętą Wolę i Twoje Drogi.

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

II dzień

              Najświętsze Dzieciątko Jezus, wzbudź nieustraszoną Miłość w sercach kapłanów Katolickiego Kościoła. Nieskalane, Słodkie Dziecię narodzone w Betlejemskiej Szopie, a dziś niejednokrotnie cierpiące z powodu nie godnego pełnienia kapłańskiej

służby, Bądź błogosławione! Kiedy te kapłańskie dusze zostaną odnowione światłością świętego Ducha Prawdy, będą śpiewać Najświętszemu hymn dziękczynienia i uwielbienia oraz staną się narzędziem Bożej Miłości i Pokoju.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

III dzień

             Najmilsze, Najświętsze Dzieciątko Jezus, obudź gorliwą Bożą Miłość w sercach wybranych dusz z zakonów męskich i żeńskich Katolickiego Kościoła. Chwała Ci, Słodki Jezusku, narodzony w Betlejemskiej Stajence, a dziś niejednokrotnie cierpiący z powodu grzechów tych wybranych dusz. Żarem Twej świętej Miłości uwolnij ich od własnych Błędów i zła. I tak uzdolnij tych wybrańców, aby promieniując Swoją postawą i Bożym Słowem, otworzyli i przeszyli rozdarte, zbuntowane serca biednych grzeszników. Najczulsze Dziecię, spraw, aby te wybrane istoty obdarzone Darami Ducha świętego po swoim przebóstwieniu godnie pełniły Wolę Bożą do końca.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

IV dzień

            Najświętsze Dzieciątko Jezus, ogarnij Swoją Miłością serca wybranych dusz - mistyków, którzy przekazują ludziom i Kościołowi prawdziwe, niczym nieskażone przez Szatana Boże Słowa. Umiłowane Dzieciątko Jezus, zawróć te serca z drogi pomyłek. Oby Duch święty odnowił ich nowym duchem unicestwiając wszelki grzech, gnuśność i moralny bezwład. Oby ci powołani już z odnowionym sercem stali się przykładem dla innych potrzebujących nawrócenia oraz oby ukazywali niezawodną Drogę ku Doskonałości.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

V dzień

       Cudny, Słodki Kwiecie, Najjaśniejsza Gwiazdo - Ukochane Dzieciątko Jezus cierpiące już od żłóbka. Spójrz na wierny lud Katolickiego Kościoła. Ci nieraz błądzący frustraci nie oddają Bogu należytej czci. Pochłonięci ułudą tego świata tkwią w przeciętności, nie rozpoznając czyhających pułapek Szatana. Najmilsze Dzieciątko Jezus, rozpal w ich sercach prawdziwą Bożą Miłość i spraw, by w żarze Twojej Miłości wypalił się ich lekkomyślny grzech. Oby w każdym sercu zapłonęły jak słońce: Radość, Pokój, Twoje Błogosławione łaski.

 Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

VI dzień

      Najświętsze Dzieciątko Jezus, rozgrzej Ogniem Twej Miłości dusze biednych, zagubionych ludzi oraz tych, którzy błądzą całkowicie w ciemnościach grzechu i niewiedzy. Wstrząśnij też ich zbłąkane serca i umysły Twoim ludzkim Małym, ale Boskim Wielkim i Gorącym Serduszkiem. Dotknij ich tak Wielką, Wspaniałą Miłością, by uwierzyli, że tylko Ty Jesteś, Boże ich Najwierniejszym Przyjacielem i Obrońcą. Wtedy zrozumieją, że tylko z Tobą, Panie, zakróluje Jedyne Dobro i Prawdziwe życie. I będą na Wieczność sławić Imię Boga!

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

VII dzień

      Najwierniejsze Dzieciątko Jezus, przyjdź i rozpal żarem Swej Czystej, Wspaniałej Miłości dusze oziębłe, które są daleko od Katolickiego Kościoła. Ukochane dzieciątko Jezus, tak bardzo cierpiące w Betlejemskiej Stajence, a dziś tak mocno ranione oziębłością i brakiem ufności; ocal i wskrześ te zlodowaciałe dusze. Jak lodołamacz krusz duchową martwotę serc tych biednych grzeszników. Ześlij takie Dary Ducha świętego dla wyzwolenia ich z duchowej niemocy, z niewoli grzechu, aby na zawsze zjednoczyły swoje serca z Bożym Sercem i aby modliły się żarliwie o nawrócenie całej ludzkości.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

VIII dzień

      Najdroższe Dzieciątko Jezus, rozpal Twoją Nieskończoną miłością dusze naszych wszystkich krewnych oraz znajomych - drogich naszemu sercu, a także naszych wrogów. Najmilsze Dzieciątko, któreś tak bardzo cierpiało w Stajence Betlejemskiej, a dziś cierpiące od tych dusz poleconych przeze mnie w modlitwie. Naucz nas wszystkich miłowania nieprzyjaciół. Niech Ogień Miłości Twojego Serca rozgrzeje też te wspomniane, biedne dusze i zniszczy tkwiące w nich zło. Tak, aby wyzwolone od demona złości zostały przeniknięte Bożym Duchem Miłości i promieniowały tą życiodajną Siłą na swe otoczenie.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

I X dzień

      Wszechmocne Dzieciątko Jezus, rozjaśnij Twoją Czystą, Potężną Miłością te dusze, które przedstawi Ci dziś Twoja i nasza święta Matka oraz poleci Ci je Sama. Najczulsze Dzieciątko, spraw, aby nieustannie była pełniona Wola świętej Trójcy. Oby żar tej Miłości i Moc Ducha świętego ogarnęły cały Kościół święty, a zwłaszcza polecone Ci dusze.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Modlitwa na zakończenie

              Najświętsze Dzieciątko Jezus, Synu Boży, który Jesteś Słowem od Początku, który stworzyłeś świat i zostałeś Ukrzyżowany, by na nowo zostało zawarte Przymierze pomiędzy grzesznym światem a Twoim Miłosiernym Ojcem. Narodziłeś się w Betlejemskiej Grocie jako maleńkie, kruche, zwyczajne Dziecko ukrywające Swój Boski Majestat; niepoznane i nieprzyjęte przez Swoich. Utajony Boże, zawsze byłeś i Jesteś Znakiem Sprzeciwu dla zbuntowanego świata. Trudno Cię rozpoznać i zobaczyć także dziś - cierpiącego w Tabernakulum jako Ofiara Miłości. Boskie Dziecię, uświęć nasze serca tak jak serca ubogich pasterzy w żłóbku Betlejemskiej Stajenki oraz tak jak serca mędrców szukających Prawdy - poprzez ubóstwo, pokorę, łagodność i kochające oczy.

 

 

 

Litania do Najświętszego Dzieciątka Jezus

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson!

 Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 Ojcze z Nieba Boże, ·· zmiłuj się nad nami.

 Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

 Duchu święty Boże, ·· zmiłuj się nad nami.

 święta Trójco, Jedyny Boże, · zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Dziecię Jezus, Synu Ojca Przedwiecznego,                                         kocham i wielbię Cię.

N. Dz..J., w którego przyjściu poznajemy Miłość Boga Ojca -...

N. Dz. J., jedyna nasza Drogo do Ojca Przedwiecznego -...

N. Dz. J., przychodzące w Mocy Ducha świętego -...

N. Dz. J., Odwieczna światłości -...

N. Dz. J., dla którego stworzony został cały świat -...

N. Dz. J., Boże Przymierza zawartego z Patriarchami -...

N. Dz. J., Sługo Boży, Emanuelu zapowiadany przez Proroków -...

N. Dz. J., Potomku Niewiasty, miażdżący Wraz z Nią głowę węża piekielnego -...

N. Dz. J., przywołane na ziemię Miłością Maryi -...

N. Dz. J., z Najświętszej Maryi Panny w Betlejem narodzone -           
N. Dz. J., przez swą Matkę uczczone -...

N. Dz. J., w pieluszki owinięte -...

N. Dz. J., w żłóbku położone -...

N. Dz. J., Panieńskimi piersiami nakarmione -...

N. Dz. J., zachwycone Niepokalanym Sercem Matki -...

N. Dz. J., Błogosławiony Owocu łona Najświętszej Dziewicy -...

N. Dz. J., poddane we wszystkim Służebnicy Pańskiej -...

N. Dz. J., Wzorze naszego oddania się Maryi w niewolę Miłości -...

N. Dz. J., Nauczycielu Swojej Matki -...

N. Dz. J., przez Aniołów uwielbione -...

N. Dz. J., przez pasterzy uczczone -...

N. Dz. J., przez gwiazdę wskazane -...

N. Dz. J., dające radość św. Janowi w łonie Matki -...

N. Dz. J., błogosławiące św. Elżbietę i wszystkie matki oczekujące dziecka -...

N. Dz. J., Wszechmocny, Uwielbiony przez Maryję w Jej pieśni -...

N. Dz. J., światło nocy betlejemskiej

N. Dz. J., przez mędrców Tajemniczymi darami uczczone -...

N. Dz. J., przez Najśw. Maryję Pannę do świątyni przyniesione -...

N. Dz. J., przez bogobojnego starca Symeona na ręce wzięte -...

N. Dz. J., przez prorokinię Annę uwielbione-...

N. Dz. J., przez króla Heroda prześladowane 

N. Dz. J., do Egiptu    przeniesione -...

N. Dz. J., pomordowanych młodzianków Koroną Męczeństwa obdarzające -

N. Dz. J., z Egiptu do Ziemi żydowskiej przyprowadzone -...

N. Dz. J., w Nazarecie wychowane -...

N. Dz. J., dla wielkiego posłuszeństwa i wszelkich cnót przez każdego ukochane -...

N. Dz. J., w świątyni zostawione i trzy dni z boleścią szukane -...

N. Dz. J., z największą Radością znalezione-...

N. Dz. J., światłości Wiekuista, utęskniona w mrokach Czyśćca -...

N. Dz. J., Radości śpiewających Aniołów -...

N. Dz. J., przynoszące na ziemię Pokój ludziom dobrej woli -...

N. Dz. J., powierzone przez Boga Ojca opiece przeczystego Józefa -...

N. Dz. J., nazywane Synem Cieśli -...

N. Dz. J., zjednoczone ze świętym Józefem więzią wzajemnej Miłości -...

N. Dz. J., z Miłością przyjmujące wszystkich pasterzy i wszystkich ubogich -...

N. Dz. J., przyjmujące dary serc Trzech królów i wszystkich narodów -...

N. Dz. J., zagrożone przez nienawiść "Herodów" wszystkich czasów -...

N. Dz. J., wypędzone z serc opanowanych przez szatana i grzech -...

N. Dz. J., szukające pokarmu Miłości w naszym domu -...

N. Dz. J., szukające ciepła i miłości w moim sercu -...

N. Dz. J., obecne w rodzinach złączonych modlitwą -...

N. Dz. J., szukające "Symeonów", którzy wezmą Cię w objęcia -...

N. Dz. J., będące znakiem, któremu sprzeciwiać się będą -...

N. Dz. J., Nadziejo i Pociecho ludzi schorowanych i w podeszłym wieku -

N. Dz. J., dające Niebo tym, którzy duchem upodobnili się do dziecka -...

N. Dz. J., przez Twoją ucieczkę do Egiptu Pociecho wygnańców z ojczyzny -...

N. Dz. J., wzrastające w łasce u Boga i u ludzi -...

N. Dz. J., Radości Rodziny Nazaretańskiej i naszych rodzin -...

N. Dz. J., Wzorze posłuszeństwa rodzicom-...

N. Dz. J., miłujące ubóstwo, cichość i pokorę

N. Dz. J., Wzorze czystej, radosnej dziecięcej zabawy -...

N. Dz. J., Doskonałe we wszystkich Swoich myślach, słowach i czynach -...

N. Dz. J., Straszliwy Sędzio tych, którzy gorszą dzieci i młodzież -

N. Dz. J., Nauczycielu życia całkowicie poświęconego Bogu -...

N. Dz. J., rodzące się w Tajemnicy Ofiary Mszy świętych na ołtarzach całego świata-...

N. Dz. J., spragnione wielkiej Miłości kapłanów -...

N. Dz. J., oddające się nam w Chlebie-Hostii Przenajświętszej -...

N. Dz. J., Sercem Swoim ogarniające nas i wszystkich ludzi -...

N. Dz. J., nasza Miłości teraz i na wieki -...

N. Dz. J., Chwało Kościoła teraz i na wieki-...

 

          Bądź nam miłościw, przepuść nam, N. D. Jezus.

          Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, N. D. Jezus.

 

Od wszelkiego złego - wybaw nas, Jezu!

Od grzech każdego -...

Od nieuszanowania w Kościele -...

Od gniewu wszelkiego -...

Od kłamstwa i obłudy -...

Od złych mów i gorszących przykładów -...

Od złych nałogów -...

Przez Wcielenie Twoje -...

Przez prześladowania i cierpienia Twoje -...

My grzeszne dzieci Twoje - Ciebie prosimy,
                                                wysłuchaj nas, Jezu.

Abyś na nas miłościwie spojrzeć raczył -...

Abyś nasze modlitwy, które o wybawienie nieszczęśliwych dzieci pogańskich zanosimy, łaskawie przyjąć raczył -...
                                    wysłuchaj nas, Jezu.

Abyś wszystkich misjonarzy ochraniać raczył -...

Abyś ich apostolskim pracom błogosławić raczył -...

Aby światło Ewangelii świętej rozpędziło ciemności bałwochwalstwa -...

Aby świat cały przed Tobą, o Jezu, ugiął swe kolana -...

 

Abyś nas od zepsucia uchronić raczył - kocham i wielbię Cię.

Abyś naszych rodziców długo przy życiu zachować raczył -...

Abyś naszych duszpasterzy Boskim światłem i Mocą obdarzyć raczył -...

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, N. Dz. J.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, N. Dz. J.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. N. Dz. J.

 

                         W - Słowo stało się Ciałem.

                         O - I zamieszkało między nami.

 

Módlmy się.

            Boże, nasz kochany Ojcze, Ty posłałeś na ziemię i do naszych serc Swojego Jedynego Syna, aby nas zbawił. Zachowaj nas w Twej Miłości i łasce, a gdy staniemy się "jak dzieci" czyści i ufni, przyjmij nas do Nieba, w którym żyjesz i królujesz wraz ze Swoim Synem i Duchem świętym przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

1 dziesiątek Różańca św. - Tajemnica Narodzenia

 

1 x Ojcze nasz...

       10 x Zdrowaś Maryjo...

   1 x Chwała Ojcu...

 

Koronka do Najświętszego Dzieciątka Jezus.

                       

Na wstępie

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…

Wierzę w Boga… Chwała Ojcu…

 

Na dużych paciorkach

Najświętsze Dziecię Jezus siej Bożą Miłość w serce moje i w serca grzesznego ludu.

 

Na małych paciorkach

Najświętsze Dziecię Jezus obudź w nas prawdziwą Bożą Miłość.

           

Na zakończenie.  3x

Najświętsze Dziecię Jezus wyślij mnie na żniwo w tej apokaliptycznej winnicy.

 

Módlmy się.

            Boże, nasz kochany Ojcze, Ty posłałeś na ziemię i do naszych serc Swojego Jedynego Syna, aby nas zbawił. Zachowaj nas w Twej Miłości i łasce, a gdy staniemy się „jak dzieci” czyści i ufni, przyjmij nas do Nieba, w którym żyjesz i królujesz wraz ze Swoim Synem i Duchem św. przez wszystkie wieki wieków. Amen.

           

NOWENNA DO
TRÓJCY ŚWIĘTEJ

 

Modlitwa wstępna.

             O, Najukochańsza Trójco święta, Jedyny Boże, udziel mi łaski dobrego, pobożnego odprawienia tej nowenny.

Daj mi łaskę......, ·o którą Cię pokornie proszę, o ile będzie to zgodne z Twoją świętą Wolą. Oby ta łaska sprawiła gruntowna przemianę mojego serca. O, święty świętych spraw, abym bez szemrania przyjął wszystkie zsyłane przez Ciebie łaski.

 

Godzina 1.

      O, Najukochańsza Trójco święta, Jedyny Boże, daj mi szczególny dar - taka łaskę, aby moja dusza nawet na najmniejszy jej powiew stała się niezwykle czuła, delikatna. Oby Twoja święta, Ożywcza łaska podziałała dogłębnie i stanowczo na moje serce i serce.....  powodując prawdziwą skruchę i zmiękczając je. Obyśmy poddali się wszystkim działaniom Jej Mocy. Amen.

         Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Godzina 2.

      O, Najukochańsza Trójco święta, Jedyny Boże, zechciej poruszyć i zmiękczyć wszystkie serca w całym Twoim świętym Kościele. Wlej takie łaski, aby każdy jego członek stawał się coraz bardziej święty i posłuszny Twojej świętej Woli. Wszechmogący Boże, daj stosowne łaski wszystkim biskupom i kapłanom na całym świecie, a zwłaszcza w naszej Ojczyźnie. Spraw, aby oni wszyscy przyjęli Twoje łaski i chcieli realizować Twoje Plany, które do nich kierujesz. Amen.

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Godzina 3.

      O, Najukochańsza Trójco święta, Jedyny Boże, przemień serca ludzi, którzy dzierżą jakąkolwiek władzę. Spraw, Panie, aby ci decydenci na tyle otwarli swoje serca, żeby mogli podjąć i realizować jedynie takie decyzje, które są zgodne z Twoją świętą Wolą. Dopomóż wszystkim ludziom otworzyć się na działanie Twojej Ożywczej łaski. Amen.

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Godzina 4.

      O, Najukochańsza Trójco święta, Jedyny Boże, daruj Twoim wybranym, widzącym i słyszącym oraz wszystkim duszom uprzywilejowanym krocie łask i darów potrzebnych do realizacji Twojej świętej Woli. Wszechmogący Boże, spraw, aby oni wszyscy stanowili Jedno i dążyli do Jedności, Miłości oraz wzajemnego Zrozumienia. Dopomóż, aby przyjęli wszystkie Dary i łaski, jakie raczysz im zesłać. Oddal od nich wszystkie złe duchy, by zawsze przekazywali niczym nieskrępowaną Twoja świętą Wolę - bez jednego nawet wtrąconego słowa szatana. Amen.

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Godzina 5.

      O, Najukochańsza Trójco święta, Jedyny Boże, oddal od..... wszelkie rodzaje złych duchów. Spraw Swoją świętą Wolą, aby od niego odeszły i nigdy go więcej nie dręczyły. Niech padną na samo dno Piekła. Najświętszy Panie, usuń ich na zawsze z miejsc, w których przebywają. Uczyń Swoją Mocą, aby tam już więcej nikogo nie dręczyły i nikomu nie szkodziły. Panie, przydziel do pomocy w walce ze złymi mocami dodatkowych Aniołów - opiekunów, także do zwiększenia Chwały Twojego świętego Imienia. Amen.

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Godzina 6.

      O, Najukochańsza Trójco święta, Jedyny Boże, jeżeli jest to zgodne z Twoją Przemożną Wolą, oddal od nas wszystkie choroby, plagi i inne kataklizmy. Oby Twój święty Anioł - wykonawca Twoich Sprawiedliwych Wyroków powstrzymał ich wykonanie. W ogóle oddal od nas, jeśli to będzie możliwe, wszelkie zło, jakie zamierzasz na nas dopuścić. Pogłębiaj we mnie i w nas cnotę bezgranicznej ufności i miłości, abym mógł tak nimi siać, iżby nawracały dusze ludzi śle czyniących. Amen.

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Godzina 7.

      O, Najukochańsza Trójco święta, Jedyny Boże, jeżeli jest to Twoją świętą Wolą, udziel mi specjalnych łask, które nigdy i nikomu nie byłyby udzielone, gdybym o nie, nie poprosił. Zna je tylko nasza Ukochana Matka, Pani i Królowa, Pośredniczka wszelkich łask. Matko Najświętsza, poproś o takie łaski wymieniając ich właściwą nazwę. Trójco święta, spraw, aby wszystkie Boże łaski, które otrzymam, służyły mnie i innym duszom do osiągnięcia

Wiecznego Zbawienia.   Amen.

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

 

Godzina 8.

      O, Najukochańsza Trójco święta, Jedyny Boże, proszę Cię o udzielenie mi i innym osobom Daru..... Wzbudź we mnie chęć i zdolności, abym zawsze zgadzał się z tym, co jest dobre i owocne dla mojej duszy. Wszechpotężny Panie, spraw, aby Twoja święta Miłość rozgorzała we mnie do tego stopnia, iżby nawet Twoja pozornie ciężka Wola stała się łatwa do spełnienia. Potęguj we mnie stale bezgraniczną ufność tak, abym swoją postawą zawsze mógł pociągać innych do jak największej świętości. Amen.

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Godzina 9.

      O, Najukochańsza Trójco święta, Jedyny Boże, w tej ostatniej godzinie nowenny racz wysłuchać i spełnić - o ile taka będzie Twoja święta Wola - wszystkie moje prośby i błagania, a zwłaszcza..... Gorąco dziękuję za wszystko, co z Twojej Ręki otrzymałem. Przez całą Wieczność nie zdołam Ci się odpłacić za ogrom doznanych łask. Amen.

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Litania do Trójcy świętej.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

 Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

 Ojcze z Nieba, Boże,                        zmiłuj się nad nami.

 Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

 Duchu święty, Boże,                         zmiłuj się nad nami.

 święta Trójco, Jedyny Boże,             zmiłuj się nad nami.

Trójco święta, stwarzająca cały świat, kocham i wielbię Cię.

 Trójco święta, działająca w Patriarchach,...

 Trójco święta, działająca w Prorokach,...

 Trójco święta, działająca w Apostołach,...

 Trójco święta, działająca w uczniach wszystkich czasów,                                       kocham i wielbię Cię.

 Trójco święta, działająca w Kościele świętym,...

 Trójco święta, działająca w hierarchii Kościoła świętego,...

 Trójco święta, działająca w kapłanach Kościoła świętego,...

 Trójco święta, działająca w ludzie wiernym,...

 Trójco święta, działająca w wybranych dzieciach,...

 Trójco święta, działająca we wszystkich duszach, które pozwalają na Twoje święte     Działanie,...

 Trójco święta, działająca we wszystkich czasach i wiekach,...

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Trójco święta!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam nasze winy, Trójco święta!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami grzesznymi, Trójco święta!

 

                                   K. Tyś Chwałą Twojego wiernego ludu.

                                    W. Dający Zbawienie i życie Wieczne.

 

Różaniec święty - III Tajemnica Chwalebna: Zesłanie Ducha świętego.

1 x Ojcze nasz... 10 x Zdrowaś Maryjo...  1 x Chwała Ojcu...

 

Koronka do trójcy świętej

 

Na wstępie:

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

Wierzę w Boga...  3x Chwała Ojcu...

 

Na dużych paciorkach

O, Trójco święta pozwól nieść wszędzie Wiarę, Nadzieję i Miłość !

 

Na małych paciorkach

O, Trójco święta, kocham i wielbię Cię, pomóż mi!

 

Na zakończenie

Bądź Uwielbiana i Wychwalana, Trójco święta, teraz i na wieki.

 

Modlitwa na zakończenie.

      Trójco święta, dziękuję Ci za łaski udzielone w tej nowennie. Spraw, bym je wykorzystał dobrze, według Twojej świętej Woli - nigdy się jej nie sprzeciwiając. Najświętsza Trójco, kocham Cię na ile zdołam - tak jak Twoje stworzenie. Pomóż mi kochać Cię ponad wszystko - wielbić i oddawać Ci Największą Chwałę. Proszę Cię również o pomoc w realizacji Planu Odwiecznej Twej Miłości.

 

Nowenna do
Najświętszej Eucharystii.

 

Modlitwa wstępna.

      Najświętszy Zbawicielu, rzeczywiście Obecny w tym Najświętszym Sakramencie jako Ofiara Doskonała! Ja nędzny grzesznik przepraszam Cię, mój Zbawco i Odkupicielu, za wszystkie moje i innych grzechy. Matko Boża, Współodkupicielko świata oddaję się pod Twoją przemożną Opiekę i pokornie proszę o dobre odprawienie tej nowenny. Najświętsze Serce Jezusa, zsyłasz mi pocieszenie, że mogę zostać ofiarą Twojego Serca. Pouczasz, że dopiero pełen ufności mogę wypełniać Twoją świętą Wolę i że przez te ofiarowane modlitwy będzie pokonany Szatan działający na mnie i bliźnich. Panie Jezu, chcę Cię kochać coraz bardziej, wyrzekam się mojej woli i chcę pełnić tylko Twoją świętą Wolę. Przez Przeczyste Ręce Twojej Matki oddaję się Tobie bezgranicznie, do końca i na całą Wieczność. Ty i Twoja święta Matka wiecie, czego mi potrzeba (wymienić intencję swoją i innych). Panie Jezu Chryste, moja Warownio, wysłuchaj mojego błagania, ale uczyń to, czego pragnie Twoje Serce. Lecz nie pozostawiaj mnie na pastwę woli Szatana. Dlatego proszę Cię - niech zawsze mnie prowadzi Twoja święta Wola. Dozwól, abyśmy wszyscy w tych czasach Apokaliptycznych przez tę modlitwę-nowennę uzyskali potrzebne łaski do dobrego życia. święty Mistrzu, dopomóż mi, abym do końca nigdy więcej nie popełnił śmiertelnego grzechu, trwając wytrwale w świętym życiu. Miłosierny Panie, udziel również łaski świętości moim najbliższym oraz wszystkim, za których się modlę. Niech będzie Najświętsza Chwała i Cześć dla Twej świętej Obecności w Najświętszym Sakramencie Ołtarza! Tak nam dopomóż Bóg! Królu Chwały, proszę Cię o łaskę głębokiej czci dla Najświętszego Sakramentu w całym świecie. Spraw też, aby wszyscy przyjmowali Twoje święte Ciało - na klęcząco i do ust według Twojej świętej Woli. Najłagodniejszy Baranku Boży, który Jesteś Pięknem Doskonałym ukrytym w Boskim Chlebie i Boskim Winie, Bądź przez wszystkich uwielbiony i kochany na wieki! Oddal Szatana, który często bezcześci Twoje święte Ciało i Krew w Najświętszej Eucharystii. Mój ukochany Zbawco, napełnij moją duszę głęboką pokorą; nadzieją, która ufa nawet w sytuacjach po ludzku beznadziejnych; wiarą, która przenosi góry i taką miłością jak Twoja w doskonałym pełnieniu Woli Twego Przedwiecznego Ojca. Naucz mnie, bym zawsze spełniał to, o co poprosisz i kochał innych jak Ty kochasz!

 

Dzień I

      Najświętsze, Eucharystyczne Serce mojego Zbawcy i Odkupiciela, zlituj się nad biednymi grzesznikami i nawróć ich. Kochany, Słodki Panie Jezu, ja nędzne stworzenie proszę Cię o łaskę wzrostu świętości w naszym codziennym życiu poprzez udzielanie daru Bożej miłości i uwielbienia nade wszystko Najświętszej Eucharystii. Oby Miłość do twej świętej Obecności nieustannie kwitła w moim sercu. Najświętszy Odkupicielu, spraw cud, aby w każdym sercu wzrastała Miłość do Najświętszej Eucharystii, lecz głównie w sercach Twoich kapłanów. Panie, zmaż Twoimi Krwawymi łzami wszelką nie godność ich postępowania aż zapłoną takim Ogniem Miłości, że pociągną na wyższy poziom duchowy puste serca dusz letnich i lekkomyślnych. Miłosierny Panie, obdarz Swoich kapłanów łaską życia w świętej czystości. Udziel tej łaski także mnie i wszystkim ludziom, którzy są daleko od Gorącego Ognia Twego Najświętszego Serca. Lecz przede wszystkim ochroń czystość młodych dziewcząt i chłopców. Jezu Eucharystyczny, na nowo krzyżowany naszymi grzechami, które nas potępiają! Ofiaruj nam jeszcze raz Swoje przebaczenie. Wspomóż nas Duchem świętym, by udzielił wszystkim Swych przemożnych łask-Darów wraz z Owocami oraz wzmocnił w każdym Boże Cnoty: nieugiętą wiarę, niezachwianą nadzieję, nieobłudną Miłość Bożą. Niech wszyscy obdarzeni darami Twojego Najświętszego Serca staną się niewolnikami Twojej Miłości.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 


Dzień II

      Najukochańszy, Słodki Boży Baranku, ja marność nad marnościami pokornie proszę Twój Wielki, święty Majestat o liczne, święte powołania kapłańskie i zakonne. Spraw, Panie, aby w wielu sercach młodych chłopców zamieszkał Twój cichy Głos: "Pójdź za Mną". Napełnij dusze młodych kapłanów, aby realizowali łaskę kapłańskiej świętości w ich posługiwaniu. Proszę Cię też, Najwyższy Kapłanie, o łaskę powołania zakonnego dla wielu młodych chłopców i dziewcząt. Spraw, Panie, aby stali się oni wzorem chrześcijańskich cnót w życiu - ogromnej pokory, Bożego posłuszeństwa, prawdziwej czystości duszy i ciała oraz życia w duchu świętego ubóstwa. Najświętsza Ofiaro, Ukrzyżowany Królu, daj łaskę świętości wszystkim kapłanom świata. Zachowaj ich serca i umysły w prawdziwej miłości oraz roztropnej pobożności, aby jak najgodniej sprawowali Najświętszą Ofiarę, zwłaszcza piastując i rozdając Twoje święte Ciało. Rozpal w sercach wszystkich kapłanów oraz sercach zakonnic i zakonników Miłość do Najświętszego Sakramentu. Spraw, aby głównym źródłem ich duchowej siły stała się Eucharystia. Panie Jezu Chryste, udziel kapłanom światła Twojego Ducha zarówno w postępowaniu jak i w Słowie, a zwłaszcza w nawracaniu zatwardziałych dusz. Niech ogarnięci Twoją Miłością wstrząsną siłą przekonywającej argumentacji sumienia tych moralnych rozbitków.

     Oby ci nawróceni nie lękali się i odtąd całą tylko ufność pokładali w Tobie, Najświętszy Panie, sami włączając się w podbój dusz dla Bożego Królestwa.

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Dzień III

      Bądź uwielbiony, mój Panie i Królu, który pozostałeś z nami na zawsze w Tajemnicy Eucharystii. Proszę Cię o duchową odnowę każdej parafii i w moim najbliższym otoczeniu. Najmilszy Odkupicielu, proszę Cię o świętych kapłanów w mojej parafii. Spraw, by mój proboszcz stawał się coraz bardziej święty. Pomóż dobrze i roztropnie kierować powierzoną mu z Woli Bożej parafią, dbać o lud Boży i mienie, a także troszczyć się o Twoją Cześć w świętej Hostii oraz Bożej Matki i świętych.

     Panie, posłuż się także świętymi wikariuszami, aby pełni gorliwości pomagali proboszczowi w prowadzeniu ludu Bożego oraz dobrze nauczali podstaw wiary na kazaniach i katechezach. Udziel im daru wielkiej zażyłości z Bogiem, by zdołali odkrywać Bogactwa Twojego Najświętszego Serca. Najhojniejszy Panie, pomóż im godnie żyć w spokojnym pełnieniu swoich obowiązków bez zaprzątanie głowy troskami codziennego życia. Panie Jezu, spraw, aby tez organista oddał się całkowicie na Bożą służbę. Oby rozwijając talent i łaskę świecił przykładem pobożnego życia oraz dobrze prowadził śpiew w kościele. Słodki Jezu, pomóż również kościelnemu, aby jako święty człowiek dobrze wypełniał swoje obowiązki. Daj, Panie, dobrych ministrantów i lektorów, by godnie służyli przy Ołtarzu, stając się wzorem w dążeniu do ewangelicznych ideałów. Nasz Zbawicielu, oby żarliwy Ogień Twojego Serca ogarnął także świeckich parafian, którzy kierowani przez swoich kapłanów będą Cię kochać coraz bardziej. Mój święty Mistrzu, dopomóż, by w całej parafii na zawsze królowała świętość życia - w pokorze, miłości i pokoju.

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Dzień I V

      Najmilszy, Słodki Jezu, który przychodzisz do nas delikatnie w świętej Hostii z bijącym Miłością Sercem i pukasz do naszych serc! Błagam Cię, wypędź Bożą Mocą Szatana, który działa na mnie i na inne osoby oraz na miejsca, w których przebywa. Najdroższy Zbawicielu, pokornie Cię proszę - wyślij Swoich świętych Aniołów do wszystkich świątyń, aby stamtąd przegnali wszystkich szatanów udaremniając ich zgubne działanie na kogokolwiek. Spraw, by nikt więcej nie odważył się Ciebie znieważać w Najświętszym Sakramencie. Wygoń Szatana z naszych rodzin, zakładów pracy oraz z naszej Ojczyzny. Niech będzie wolne od wpływów Szatana całe duchowieństwo, a przynajmniej w naszym kraju. Jezu Chryste, proszę Cię o wyrzucenie Szatana modernizmu z Kościoła.  Niech nie działa na nikogo!

  

  Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Dzień V

     Ukrzyżowany Zbawicielu, zmiłuj się nad nami. W każdej godzinie w każdym Tabernakulum świata powtarza się w Twojej opuszczonej, zdradzonej duszy Twoja Agonia z Getsemani. Lecz świat mimo to nie rozdziera swoich serc, lecz nadal rozdziera go niezgoda i nienawiść. Zdradzony Baranku, ratuj nas. Módlmy się gorliwie, aby we wszystkich sercach zapanowała święta zgoda i na zawsze odszedł Szatan niezgody. Miłosierny Jezu, ożyw dusze każdego z nas Twoim Chlebem z Nieba, jedynym Chlebem życia Doskonałego. Tobie, Panie, oddaję się na Twoją Służbę. Pragnę gorąco, by w mojej rodzinie zapanowały zgoda i pokój Boży. Spraw, Panie, byśmy zrozumieli, że fundamentem rodzinnej jedności jest gorliwa cześć dla Najświętszego Sakramentu. Panie, pojednaj wszystkie kłócące się osoby zsyłając Bożych Aniołów Pokoju, aby uśmierzyli istniejące wśród ludzi na całym świecie konflikty i umocnili więzy miłości i pokoju. Jezu, światłości świata, odmień każde Twoje ziemskie dziecko, zanim przyjdzie Twój Dzień.

      Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Dzień VI

      Najczulszy Pasterzu, proszę Cię o łaskę specjalnej czci i ochrony dla Najświętszego Sakramentu w tym ostatnim czasie Apokalipsy. Najdostojniejszy Królu, ześlij także dla mojej ochrony dodatkowych Aniołów, którzy pomogą osłonić mnie przed oczami szatanów. Spraw, aby duchy nieprawości z przestworzy nie widziały mnie ani nie słyszały, ani nie rozbijały jakichkolwiek moich dobrych dzieł, które służą Bożej Chwale.

     Wyzwól od Szatana te dusze, które znieważają Twoją świętą Obecność w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Dzień VII

      Najukochańszy, Wszechmocny Boże udziel w tych ostatnich Czasach mnie i moim najbliższym łaski zachowania wierności wobec Ciebie oraz Twoich posłańców, a także wobec wszystkich Twoich poleceń i rozkazów. Królu królów, ja nędzny proch proszę Cię gorąco o łaskę wytrwałości do końca życia bez grzechu ciężkiego. O, Mój Jezu pełen Miłosierdzia, naucz mnie Twojej ogromnej Pokory i najdoskonalszej Miłości.

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Dzień VIII

      Królu Boleści, udręczony naszymi winami, proszę Cię o łaskę rozpoznawania złych duchów działających na osoby, grupy ludzi oraz na miejsca, w których działa zły duch zadając śmiertelne ciosy duszom pozbawionym Bożego Oręża. Proszę Cię, Panie, o ten wielki Dar, aby wiedzieć, jaki duch jest w kim. Dopomóż mi odkrywać w drugim człowieku diabelski jego wpływ, aby uniknąć wszelkich podstępów i zakusów demona, żmii.

     Najświętszy panie, pozwól mi też ustalić miejsca, w których działa zły duch. Ukrzyżowany Królu, uświęć nasze serca i umysły w walce z mocami królestwa ciemności. Ufamy, że otoczysz nas niezwyciężonym szańcem Twojej Eucharystycznej Najświętszej Obecności!

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Dzień IX

     Nasz Ukochany Zbawicielu, Zwycięzco piekła! Ty nas wykupiłeś ze szponów diabła Swoją drogocenną Krwią! Ty jako Pokarm Nieśmiertelności do końca pozostałeś z nami w świętej Hostii! Bądź błogosławiony! Ja grzesznik - sama nicość błagam Cię, Mój Słodki Jezu, o wysłuchanie moich próśb, abym pokładał ufność w Tobie i kochał Cię ponad wszystko, a mojego bliźniego jak siebie samego. Pokornie proszę Cię o nawrócenie zatwardziałych grzeszników. Skrusz, Panie, nawet tych, którzy skamienieli w swej zatwardziałości. Daj łaskę opamiętania i skruchy cudzołożnikom, oszustom, pijakom oraz innym ciężko grzeszącym - tym, którzy sami nigdy nie podźwigną się z upadku. Panie Jezu, spraw, aby małżonkowie z mojej parafii i z mojej Ojczyzny dochowali sobie wierności wychowując przykładnie dzieci w głębokiej czci do Najświętszego Sakramentu.

     Każdy z nas w swej bezsilności, osłabiony atakami złego ducha nic sam nie może uczynić. Tylko Ty, Panie, Jesteś naszą pociechą, naszą Miłością, naszą Siłą i Ocaleniem. Do końca umiłowawszy ludzi stałeś się żertwą ofiarną za grzechy całego świata od początku po kres czasów. Ulituj się jeszcze raz nad nami i wysłuchaj wszystkich błagań marnotrawnych córek i synów.

     Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

Modlitwy na zakończenie

Modlitwa

      O, Dobry i Najświętszy Jezu, pomimo mojej nędzy stoję w pokorze przed Twoim Obliczem i proszę Cię, żywy i Prawdziwiwy Boże, o wysłuchanie wszystkich próśb, które zanoszę w tej nowennie. Dziękuję gorąco za wszystko otrzymane od Ciebie Dobro i łaski. Synu Boga żywego, który widzisz udrękę ludzkich dusz, spraw, abym żył Twoim Słowem i wierzył, że tylko Ty Jesteś źródłem i Sensem naszego istnienia, że tylko w Tobie mogę odnaleźć radość. Mój Zbawicielu, wierzę, że tylko z Tobą mogę pokonać zło. Lecz powiększ w moich zmaganiach moją cześć dla Najświętszego Sakramentu, jako nieustannego źródła duchowej Mocy i lotu wzwyż ku Bożym Wspaniałościom.

 

Modlitwa

      Nasz Obrońco, który zostawiłeś Swoje święte Ciało, jako świętą Obecność i Nieodzowną Pomoc, i Królewski Dar, spraw, aby udzielone przez Twoje święte Ciało i Krew łaski służyły do obrony nas, znękanych grzeszników przed zakusami i atakami złych duchów. Ukochany Jezu, proszę Cię o tyle sił ducha i ciała, na ile to będzie konieczne w mojej działalności poświęconej Tobie i bliźnim.

 

 Modlitwa

      O, Najmilszy odkupicielu, Cichy Baranku przez wieki prowadzony na rzeź, naucz mnie cierpliwości w znoszeniu cierpień, które w Swej Dobroci na mnie dopuszczasz. Dziękuję Ci za te drobne krzyżyki, dzięki którym choć w niewielkim stopniu mogę Ci pomóc, Jezu, w zbawianiu dusz. Chociaż królestwo ciemności wciąż trwa i zbiera obfite żniwo, całą nadzieję pokładam w Tobie i Twoich Obietnicach. Wierzę, że ja najnędzniejsze stworzenie wraz z duszami ofiarnymi, pokutującymi mogę Ci pomóc odzyskać jak największą ilość dusz idących na wieczne potępienie. To Twoja ukryta Obecność, która jest źródłem Wody żywej i najpotężniejszą jej Siła sprawia, że zdolni Jesteś my pokonać nawet nasze najcięższe słabości, grzechy oraz dźwignąć się z upadków. Ona to strzeże nas na życie Wieczne i sprawia, że szkarłat naszych grzechów przemieni się aż dusze nasze okryje najczystsza biel. O, Uwielbiany Najświętszy Sakramencie, pomóż mi, bym jako narzędzie Twej Miłości mógł uratować jak najwięcej dusz!

 

Modlitwa

      Matko Bożej Miłości, Ukochana Maryjo, uproś nam wszystkim niezwykłą moc w wypełnianiu Woli Bożej poprzez taką wiarę, jaką Ty posiadasz; taką samą Miłość jak Twoja i takie samo zawierzenie jak Twoje. Naucz nas Dróg świętości, abyśmy umieli ofiarować wszystko Bogu. Maryjo, powierzamy się Twojemu Niepokalanemu Sercu. Matuchno, naucz nas z żarliwością czcić i uwielbiać

Twojego Boskiego Syna obecnego w Najświętszej Eucharystii. Jezu, który w każdej Mszy świętej podczas misterium Swej Męki i śmierci rodzisz się mistycznie na nowo i umierasz za grzechy całej ludzkości zmiłuj się nad nami w Swoim Miłosierdziu. O, Panie, Ty Jesteś moim Zbawieniem! Moja Ucieczko, Najświętsza Boża Rodzicielko! Ja skruszony grzesznik chcę ze wszystkich sił pomóc Ci w zbawianiu świata. Mój Mistrzu! Ukształtuj nas wszystkich na wzór Twojego Boskiego Obrazu. Za wszelką cenę muszę pozostać Ci wierny do końca, by zostać Twoim świętym uczniem.

 

Litania do Przenajświętszego Sakramentu

 Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson!

 Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas!

 Ojcze z Nieba, Boże, -                    
                                              
zmiłuj się nad nami.

 Synu, Odkupicielu świata, Boże, -...

 Duchu święty, Boże, -...··

 święta Trójco, Jedyny Boże, -...

 Jezu, w Najświętszym Sakramencie jako Bóg i człowiek obecny -

 Przedwieczne Słowo Ojca, które stało się Ciałem i zamieszkało miedzy nami-...

 żywy Chlebie, któryś zstąpił z Nieba -...

 Najwyższa Tajemnico Wiary pod osłoną Eucharystii utajona -...

 Owocu Drzewa życia tryskający ogniem Najgorętszej Miłości -...

 Odżywiający to umierające w niewoli grzechu pokolenie -...

 Światłości, Mocy, życie i Chwało Kościoła -...

Hostio święta, Czysta, Niepokalana, Wielkiej Chwały Najgodniejsza -...

 Nieustająca, Niekrwawa Ofiaro Nowego Przymierza -...

 Przebłaganie za żywych i umarłych -...

 Jezu Sakramentalny - Kapłanie i Ofiaro łącznie -...

 Pamiątko Cudów Bożych oraz Najświętszej Męki Pańskiej -...

 Najsłodsza Uczto, w której Aniołowie posługują -...

Chlebie Nadprzyrodzony o odblasku Raju-...

 Źródło łask wszelkich -...

 Pokarmie i Szczęśliwości wybranych -...

 Czystości Dziewic, Męstwo męczenników, Zbawienie błądzących-…

 Skarbie Najcenniejszy wspomagający cierpiących i pokutujących-…

 Wiatyku i Ratunku w godzinie śmierci - zmiłuj się nad nami.

Zadatku Chwalebnego Zmartwychwstania-...

 Korono i nagrodo wszystkich świętych -...

                        Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie!

                        Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie!

 Od nie godnego pożywania Ciała i Krwi Twojej Najświętszej,                                  zachowaj nas, Panie.

Od pożądliwości ciała, oczu i pychy żywota -...

 Od lekkomyślności umysłu -...

 Od wszelkich niebezpieczeństw oraz okazji do grzechu -...

 Od wszelkiej oziębłości ku bliźnim -...

 Od grzechu każdego i śmierci wiecznej -...

 

Przez Najświętsze Wcielenie Twoje, - wybaw nas, Panie!

 Przez gorzką Mękę i śmierć Twoją -...

Przez nieskończoną Miłość , którą okazałeś ustanawiając           Najświętszy Sakrament - ...

 Przez Swoją największą Pokorę, z jaką nogi uczniom umywałeś-…

 Przez pięć Ran Twojego Najświętszego Ciała - ...

 Przez najdroższą Krew Twoją, którą na Ołtarzu zostawiłeś - ...

 My grzeszni, Ciebie prosimy,
                              
-wysłuchaj nas, Panie!

Abyś w nas Wiarę, Uszanowanie i nabożeństwo ku Najświętszemu Sakramentowi zawsze utrzymywał i pomnażał, ...

 Abyś nas przez tę Tajemnicę Najświętszego Sakramentu Miłości z Sobą coraz doskonalej jednoczył i w łasce Swojej zachował, ...

 Abyś nas od wszelkich błędów, wiarołomstwa, ślepoty serca oraz zasadzek wszystkich nieprzyjaciół uwolnił,

 Abyś nas w godzinę zgonu tym Niebieskim Pokarmem wzmocnił, udzielając łaski szczęśliwej śmierci, ..

 Abyś nas na wieczne i chwalebne życie wskrzesił, ...

 Synu Boży, źródło łaskawości i Miłosierdzia, Ciebie prosimy,                        
                              wysłuchaj nas, Panie!

 

 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

 

Módlmy się.

     Boże, który zostawiłeś nam pamiątkę Swojej Męki w Cudownym Sakramencie, błagamy Ciebie, spraw, abyśmy czcząc Najświętsze Tajemnice Ciała i Krwi Twojej, przez twoje Boskie Zasługi zapewnili sobie Królestwo Niebieskie. Który z bogiem Ojcem w jedności Ducha świętego żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Różaniec święty: III Tajemnica Chwalebna- Zesłanie Ducha świętego.

1 x Ojcze nasz...

      10 x Zdrowaś Maryjo...

  1 x Chwała Ojcu...

 

Koronka do Najświętszej Eucharystii

 

Na wstępie:

1 x Ojcze nasz...1 x Zdrowaś Maryjo...

Wierzę w Boga...3 x Chwała Ojcu...

 

Na dużych paciorkach:

Pełne Miłości i Bólu, Przeczyste Eucharystyczne Serce Jezusa, ratuj świat w tych czasach Apokalipsy.

 

Na małych paciorkach:

Najświętsze Eucharystyczne Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. (10 razy)

 

Na zakończenie:

Niech będzie pochwalone Przenajświętsze Eucharystyczne Serce Jezusa Chrystusa,     naszego Zbawiciela, Pana i Boga. (3 razy)

 

Modlitwa na zakończenie.

            Boże, który zostawiłeś nam pamiątkę Swojej Męki w cudownym Sakramencie, błagamy Ciebie, spraw, abyśmy czcząc Najświętsze Tajemnice Ciała i Krwi Twojej, przez Twoje Boskie zasługi, zapewnili sobie Królestwo Niebieskie. Który z Bogiem Ojcem w jedności Ducha świętego żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Zegar
 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Sposoby Kontaktu
 
Żywy Płomień kontakt:

Tel-kom: 601 27 96 32

viviflaminis@gmail.com

gg -5388746
Inne po nawiązaniu kontaktu ze mną.
Licznik Gości Strony.
 
 
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free