Trochę o Aniołach

                   Wiadomości o Aniołach.

Warszawa - Jelonki dnia, 30.I.2001r.

            Znamy z pisma św. niewielu aniołów. Niektóre imiona poznaliśmy z niektórych prywatnych objawień. Pośród wielu aniołów są aniołowie pomostowi. Budują oni tzw. duchowe mosty pomiędzy ludźmi. Budowanie takiego mostu polega na tym, że jeśli nam bardzo zależy na tym, aby ktoś się z nami skontaktował, lub my chcemy skontaktować się z tym kimś, to anioł pomostowy buduje most pomiędzy mną a tą  drugą osobą. W taki sposób są przekazywane różne wiadomości na odległość, nie zależnie jaka ona by była.

            Światłość nie jest materią. W pierwszym dniu Bóg stworzył podział czasu, światłość, i aniołów. Aniołowie są duchami czystymi. Są oni bardzo inteligentni, i posiadają tak jak my wolną wolę. Są aniołowie stworzeni z ognia i światła. Są oni cali światłością.

            Są cztery elementy stworzenia: powietrze, ziemia, ogień i woda. Bóg uczynił ludzi większymi niż aniołowie. Są oni nam dani do pomocy. Aniołowie są nie materialni. Objawiając się nam przyjmują pewną postać.

            W każdym stworzeniu i w każdym elemencie stworzenia widoczne jest potrójne działanie Pana Boga. Na przykład roślina:

                                               1- Korzonki.

                                               2- Łodyga.

                                               3- Liść.

           

W Niebie jest podobnie. Pierwsze trzy Chóry:

                                               1- cherubiny.

                                               2- Serafini. 

                                               3- Trony.

Te chóry są podporządkowane bezpośrednio pod Trój Jedynego Boga. Jest to pierwszy krąg , krąg wiecznej adoracji.

            Świat aniołów podzielony jest horyzontalnie i Werdykalnie. Są oni stale dynamiczni. Nie ma pośród nich statyki.

 

Drugie trzy Chóry, drugi krąg, krąg aniołów natury:

                                                4- Panowań.

                                                5- Mocarstw.

                                                6- Potęg.  

            Te Chóry są odpowiedzialne za gwiazdy, za wszystko co nas otacza.

 

Trzecie trzy chóry trzeci krąg, są to aniołowie opiekunowie:

                                                7- Księstwa. 

                                                8- Archaniołowie.

                                                9- Aniołowie.

            Są to Aniołowie będący najbliżej nas. Opiekuję się one naturą  ziemską, Kościołami, Kaplicami, i nami ludźmi. Są oni jednocześnie elementem wiążącym pomiędzy nami a Bogiem. Ponad wszystkimi Chórami Aniołów stoi jedynie Matka Boża.

            Aniołowie będą nam pomagać zawsze i bardzo chętnie, ale musimy to co robimy i to do czego prosimy ich o pomoc tym musimy chwalić imię Boga. Musi się taka nasza prośby zgadzać z wolą i myślą Bożą. Jeżeli będziemy wychwalać imię Pańskie, i będziemy z nimi w kontakcie, wtedy wejdziemy w ich świat, a oni w nasz. W takim zjednoczeniu z nimi możemy wiele zdziałać, nawet cuda. My ludzie przewyższamy Aniołów z natury. My posiadamy ducha i materię, a oni tylko ducha. Przewyższamy ich materią. Powinniśmy zapraszać Aniołów do każdego Błogosławieństwa, do modlitwy, do wszelkiej przemiany, do prośby o zdrowie, błogosławienie jedzenia. Gdy uczynimy w ten sposób, dokonamy przemiany tak jak Bóg chce, a nie my. Aniołowie mogą dokonywać przemiany materii.

            My ludzie możemy za pośrednictwem aniołów przemienić to co materialne, w to co duchowe. Jest to unia człowieka z Aniołami. Aby wejść w unię z Aniołami, trzeba przejść przez trzy stopnie poświęcenia się, ze względu na Trój Jedynego Boga.

                        1- Poświęcenie się swojemu Aniołowi Stróżowi.

                        2- Poświęcenie się wszystkim Chórom Anielskim.

                        3- Ofiarowanie pokuty - oddaję się zupełnie do dyspozycji Pana Boga.

            Możemy zapraszać Chóry anielskie do uczestniczenia w naszych sakramentach świętych. Dopiero gdy ich zaprosimy oni uczestniczą w sakramentach świętych razem z nami. Widoczne są jedynie skutki sakramentów św. My ludzie możemy przy pomocy Aniołów wiele dokonać.

            Archanioł Gabriel przyniósł ze sobą słowa i „Owoc Żywota Twojego Jezus”. Dla ludzi słowo ma dopiero wartość, gdy się je zapisze. Pismo święte i apokalipsę należy rozważać w trzech wymiarach.

                                                  1- Historycznie.

                                                  2- Alegorycznie.

                                                  3- Profetycznie.

            Historycznie, to rozumiemy wszyscy. Alegorycznie, to znaczy, że coś jest wyrażone symbolicznie. Profetycznie to znaczy, że to jest coś co się dopiero wydarzy. Słowo Boga jest zawsze niezmienne.

            Gdyby Ewa nie zgrzeszyła, i nie dała „owocu” Adamowi, to wiedzieli byśmy wszystko o Bogu, stworzeniu, o wszystkim. Obecnie się już zatarły granice sacrum od profanum. Ludzie już nie wiedzą co jest dobre, a co już jest złe. Są to wszystko skutki zjedzenia owoców z drzewa poznania dobra i zła.

            W nowym Jeruzalem jest 12 bram. Przy każdej bramie stoi 3 aniołów. Każda brama ma swój kamień o swojej nazwie. :

 Brama   1   wiara,                           kamień - wiara.

 Brama   2   kapłańska,                   kamień -zapał.

 Brama   3   Dusze płomienne,       kamień -Kochające serce.

 Brama   4   Nieskalanych,              Kamień -miłość i czystość.

 Brama   5   Pokutujących,              Kamień- miłość i pokuta.

Brama   6   Dusze ofiarne,             kamień -łaska i odwaga.

Brama   7   Przychodzących z daleka, kamień -uczuciowość.

Brama   8   Miłosiernych,                 kamień -odwaga.

Brama   9   Niosących brzemię,      kamień -duchowość.

Brama  10  Naznaczeni,                   kamień -świadomość Boża.

Brama  11  Miecz,                             kamień -walka.

Brama  12  Męczennicy,                   kamień -odwaga.

    Wszystkie bramy zmierzają do Tronu Bożego. Przy każdej bramie stoją także Apostołowie. Są nimi:

 

                        Brama     1   św. Piotr.

                        Brama     2   św. Paweł.

                        Brama     3   św. Jan

                        Brama     4   św. Andrzej

                        Brama     5   św. Jakub starszy

                        Brama     6   św. Mateusz

                        Brama     7   św. Filip.

                        Brama     8   św. Bartłomiej.

                        Brama     9   św. Tomasz.

                        Brama    10  św. Jakub starszy.

                        Brama    11  św. Juda Tadeusz.

                        Brama    12  św. Szymon Gorliwy.

 

W bramach są także pokolenia rodu izraelskiego. Są to:

 

 

                        Brama     1   Pokolenie Beniamina.

                        Brama     2   Pokolenie Józefa

                        Brama     3   Pokolenie Zabulona

                        Brama     4    Pokolenie   Izahara

                        Brama     5    Pokolenie   Lewiego

                        Brama     6    Pokolenie   Judy

                        Brama     7    Pokolenie   Dana

                        Brama     8    Pokolenie   Asera

                        Brama     9    Pokolenie   Naftalego

                        Brama    10   Pokolenie   Gada

                        Brama    11   Pokolenie   Rubena

                        Brama    12   Pokolenie   Symeona

           

Poprzez unię Aniołowie dają nam łaskę poznania jak i co Bóg chce uczynić. Aniołowie nie mogą przemienić materii, mogą jednak to uczynić tylko ludzie. My możemy prosić, aby Aniołowie przemienili ją na większą chwałę Bożą. (Jedzenie, chleb, pracę,    I.T.P.)

            Liczba 12 jest liczbą doskonałą, perfekcyjną. (12 pokoleń, 12 miesięcy, 12 godzin i wiele, wiele innych podobnych przykładów. )  Jest ta liczba spełnieniem  i wypełnieniem się wszystkiego. Są cztery elementy stworzenia.

            Jest Jeden Bóg, ale w trzech osobach. Liczba 7 oznacza liczbę stworzenia. Jest czterech jeźdźców apokalipsy. Są nimi Aniołowie z nad Eufratu. Oni uwalniają cztery żywioły.  :

            1- Anioł powietrza uwalnia wichury i huragany.

            2- Anioł ziemi uwalnia trzęsienie, osuwanie i pękanie ziemi, masy Błotne.

            3- Anioł ognia uwalnia ogień, ale i daje brak miłości i zobojętnienie

            4- Anioł wody uwalnia powodzie i wszelkie wodne kataklizmy.

            Jedynie w ziemi i na ziemi znajdują się wszystkie pierwiastki. Tylko na ziemi jest woda, dzięki której jest możliwe życie. W nowym Jeruzalem wszystko też jest podporządkowane czterem żywiołom. Powietrze to jest to co z ducha. Jest to świat aniołów wyższego stopnia. Ziemia to człowiek. Aniołowie dokonają przy współpracy ludzi przemiany ziemi i nieba, a także Kościoła świętego. Niema kościoła, ani kaplicy, tam gdzie jest tabernakulum,  tam zawsze są Aniołowie adorujący Pana Jezusa Eucharystycznego. Każde nasze poświęcenie Bogu, Matce Bożej, Aniołom, świętym, Wyciska na duszy coś w rodzaju pieczęci, która trwać będzie przez wieczność.

            Bóg zasiada na cherubach. Nazywają się oni: Isz, Asz, Esz. Te obrazy, opisy, należy rozumieć alegorycznie. Jest to Anioł życia, który jest na głowie Pana Boga w Postaci rozumu. Ma on dar poznania. Drugi Anioł jest to Anioł słowa. Jest on na oddechu Pana Boga. Trzeci, jest to Anioł Miłości, który jest na sercu Pana Boga.

            W drugim kręgu Wszechmocy i mądrości Bożej dzielą się chóry w następujący sposób. :

                                                   1- Strumień łaski i życia.

                                                   2- Strumień Łaski i Słowa.

                                                   3-  Strumień łaski miłości.

 

Działa to wszystko na zasadzie łańcuszka.

 

Apokalipsa. (1-8)

            „Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg,” itd. Cała Apokalipsa jest przekazana przez Aniołów.

                                                         Matka Boża:

            Św. Jan otrzymał bardzo trudne zadanie, aby przelać na papier wszystko co widział i słyszał. To co widział Jan, było to jak film, w którym pokazane jemu były wydarzenia, aby mógł opisać szczegóły, gdyż każde słowo i gest i obraz odgrywają dużą rolę. Każde słowo użyte w apokalipsie jest wystarczające i odpowiednie.

 

 

Zegar
 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Sposoby Kontaktu
 
Żywy Płomień kontakt:

Tel-kom: 601 27 96 32

viviflaminis@gmail.com

gg -5388746
Inne po nawiązaniu kontaktu ze mną.
Licznik Gości Strony.
 
 
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free