Z Orędzi dla R.N.S.

Zebrane słowa z Nieba dla Rycerzy Najświętszego Sakramentu.

  Powołuję do życia nowe dzieło, o którym wcześniej mówiliśmy z Moją Najświętszą Matką. To dzieło, to Rycerze Najświętszego Sakramentu. Będzie to ruch oparty na prawach Trzeciego Zakonu, mający Łaski i Chwałę przynależną zakonom. Ja Sam taką godność nadaję temu dziełu, bo nadszedł stosowny ku temu czas.

Dlaczego powołałem to dzieło do istnienia? Jedynym powodem jest próba ratowania czci właściwej, którą należy Mnie oddać obecnemu w Najświętszym Sakramencie Eucharystii. Szatan podjął ostateczną walkę, aby cześć Najświętszego Sakramentu sprowadzić do rangi symbolu. A przecież Ja Jestem Żywy, Obecny, Prawdziwy, w Każdym Najmniejszym Kawałku Tego Konsekrowanego Chleba. Zadaniem takiego rycerza będzie szerzenie czci do Najświętszego Sakramentu, uczestniczenie w wystawieniach Najświętszego Sakramentu i modlitwach z tym związanych. W miarę możliwości Rycerze Najświętszego Sakramentu zorganizują grupę w każdej miejscowości, gdzie to będzie możliwe. Tak, aby choć jedna parafia i jeden kościół mogły zorganizować wieczystą adorację, także tam, gdzie to możliwe w parafiach wiejskich.

Rycerze Najświętszego Sakramentu dużo się modlą, są przykładem życia i cnót świętości, o które się starają za wszelką cenę. Rycerzami Najświętszego Sakramentu mogą zostać wszyscy ochrzczeni ludzie. Fakt przynależności do Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego, czy bycie Żywym Kamieniem nie jest w tym wypadku żadną przeszkodą, lecz wpłynie jeszcze korzystniej na całą sprawę.

Każdy, kto będzie gorliwym Rycerzem Najświętszego Sakramentu, będzie miał szczególną łaskę świętości życia już tu na ziemi. Żaden Rycerz Najświętszego Sakramentu nigdy nie opuszcza Mszy Świętej  i codziennej Komunii Świętej  z własnej winy. Rycerze Najświętszego Sakramentu osiągną w Niebie szczególny poziom chwały i będą jaśnieć świętością większą niż inni. To jest przywilej, który daję Rycerzom Najświętszego Sakramentu w tym ostatnim czasie Apokalipsy. Później podam inne potrzebne wiadomości i szczegóły. Ty, Żywy Płomieniu, zapisuj wszystkich chętnych, którzy chcą być Rycerzami Najświętszego Sakramentu, na specjalną listę do zeszytu. Każdy będzie miał swój numer, który będzie do ciebie w przyszłości podawał z jakąś prośbą, a ty na tej podstawie go odszukasz i dasz odpowiedź. Taki szyfr będzie potrzebny w tym ostatnim czasie. W swoim czasie wydasz legitymację, znaczki i będziesz wydawał swoje pismo.

Rycerze Najświętszego Sakramentu powinni, lecz nie muszą, nałożyć na siebie dodatkowy post. Miłe by to było Mojemu Świętemu Sercu, gdyby dzieci przystępujące do stowarzyszenia Rycerzy Najświętszego Sakramentu nakładały sobie dobrowolnie wybrane praktyki pokutnicze. Rycerze Najświętszego Sakramentu, powinni wprowadzić w życie, jako obowiązkowe solidniejsze niż zwykle przygotowanie do Komunii Świętej oraz dłuższe niż zwykle dziękczynienie po Jej przyjęciu.

Ta praktyka jest po to, abym w duszy Rycerza mógł zwiększyć pożytki duchowe. Taka dusza stanie się wówczas świętsza i gorliwsza, pociągając swoim przykładem do świętości coraz więcej dusz. Rycerz ma obowiązek świadczyć czynną miłość bliźniego. Rycerz nigdy nie kłamie, zawsze mówiąc prawdę, gdy zachodzi potrzeba najwyżej dopuszcza się milczenia. Nigdy nikogo nie rani słowem, ni pomówieniami. Pomaga potrzebującym, jest uczynny dzieląc się z bliźnimi tym, co ma i nigdy nikomu tego nie wymawia. Na co dzień praktycznie realizuje uczynki względem duszy i ciała. Domaga się od kapłana należnej mu posługi duchowej ( Komunia Święta na klęcząco). Upomina grzeszących bez względu na okoliczności i miejsce, gdzie się to dzieje. Dba zawsze o prawdę i walczy o nią. Nikogo nigdy nie sądzi, ani nie posądza z domysłów nie mając 100 % dowodów winy. Rycerz Najświętszego Sakramentu ma być zawsze miłosierny względem bliźniego. Bierze aktywny udział w życiu Kościoła partykularnego,  lokalnego. Walczy z wszelkim przejawem grzechu i niszczy jego źródła zgorszenia. W miarę swoich możliwości bierze aktywny udział w politycznym życiu kraju, zmniejszając tym samym udział osób wrogich Kościołowi i ludzkości. Jednym zdaniem Rycerz Najświętszego Sakramentu praktycznie realizuje hasło „Chcę być świętym!”. To Rycerze Najświętszego Sakramentu będą tymi, którzy aktywnie całemu światu mają wypraszać najwięcej Łask. Rycerz Najświętszego Sakramentu czyta, co dzień Pismo Święte, prawdziwe objawienia oraz lektury duchowe ( np. „Poemat Boga – Człowieka” Marii Valtorty).    Nie odrzuca Słowa Bożego przekazywanego przez widzących, bo wszelkie Słowo wypowiedziane przez Niebo jest ważne i realizatorom przynosi zbawienie wieczne. Rycerze nie sieją plotek, niezgody, nie działają destrukcyjnie, lecz twórczo, jednoczą zwaśnionych. Rycerz zawsze przebacza winę bliźniemu i nie chowa urazy w sercu. Rozwija w sobie miłość Bożą i głęboką pokorę. Rycerz dba o tradycję ojców i pielęgnuje ją.

To Miłość Mnie przynagla, abym dawał wam coraz więcej i coraz większe łaski. Kto przystąpi do Rycerzy Najświętszego Sakramentu, niech wie, że to nie on sam, lecz Ojciec Przedwieczny go (ją) do tej zaszczytnej roli powołał.

Rycerze Najświętszego Sakramentu będą w ostatnim czasie elitą wiary świętej. Członkowie tego stowarzyszenia w dniach prześladowania, będą mieli większą wiarę. Niedługo już wiele się wyjaśni w tym zamieszaniu pomiędzy dziećmi Bożymi, grupami modlitewnymi i widzącymi. W pełni powrócą do działania wahający się. Wielu jednak przewrotnych, którzy nie posłuchają znaków danych przeze Mnie ( a będą to znaki bardzo ważne), odwołam do wieczności. Dzieci proście za nich, aby mogli być zbawieni.

Gdy Rycerze Najświętszego Sakramentu przez Moją Świętą Matkę oddadzą Mi swoją wolną wolę, wtedy będziemy mogli w nich działać w pełni i więcej dusz ratować od potępienia wiecznego

 Nie lękajcie się przystąpić do Stowarzyszenia Rycerzy Najświętszego Sakramentu. W ten sposób zapewnicie swojej duszy krynicę, zdrój łask. Tak na innych promieniujcie, aby widząc was, zapalali się do coraz większej wiary.

 Rycerze Najświętszego Sakramentu mogą także należeć  i działać, we wspólnotach Niepokalanego Serca Maryi oraz Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Wskazane jest, aby szerzyć każdy kult powstały w Kościele do tej pory przez wieki.

 Wiedz synu, że Rycerze Najświętszego Sakramentu powinni przyjąć, jako modlitwę znamienną dla siebie Nowennę oraz Koronkę do Najświętszej Eucharystii

Niech każdy, kto tylko może przystępuje do Rycerstw już istniejących lub dopiero powstających. Można należeć do nich wszystkich na raz. To niczemu nie przeszkadza. Można być jednocześnie Rycerzem Niepokalanej, Małym Rycerzem Miłosierdzia Bożego i Rycerzem Najświętszego Sakramentu. Łaski, które przez to uzyskacie są znaczne.

 Niech wiele z naszych dzieci przystąpi i działa aktywnie, jako Rycerze Najświętszego Sakramentu. Modlitwa i obrona czci Najświętszego Sakramentu jest teraz podstawowym działaniem Rycerzy Najświętszego Sakramentu. Rozwijajcie w sobie miłość i uczynność.

 Dobrą formą czci Najświętszego Sakramentu będą Rycerze Najświętszego Sakramentu. Oni to, będą motorem czci Najświętszego Sakramentu.

 Oto struktura organizacyjna RYCERZ Główny (nazwa jego nie jest istotna), RYCERZ KRAJU, RYCERZE DIECEZJI i na końcu Rycerze prowadzący grupę w miastach, miejscowościach i wsiach. Rycerz miejscowości wybrany byłby przez wszystkich Rycerzy z miejscowości i byłby prowadzącym. Raz w tygodniu (najmniej) zbieraliby się wszyscy Rycerze u niego na modlitwie. Oprócz modlitwy, wszyscy dzieliliby się wiadomościami i troskami. Prowadzący szczebla diecezji, wybierany byłby spośród prowadzących miast, (miejscowości). Powinny się tak jak na szczeblu podstawowym odbywać spotkania modlitewne wszystkich chętnych z całej diecezji i powinny się odbywać, co najmniej raz na kwartał.

  Spośród Rycerzy diecezji, wybrany będzie Rycerz krajowy, który poprzez Niebo koordynowałby wszelkie zadania i działania. Powinien także organizować spotkanie modlitewne wszystkich chętnych na szczeblu ogólnokrajowym, na przykład raz na pół roku. Gdy liczba Rycerzy rozwinie się na cały świat, wówczas trzeba będzie powołać RYCERZA, OGÓLNOŚWIATOWEGO, który organizowałby międzynarodowe spotkania modlitewne wszystkich chętnych.

Taki Rycerz będzie wybierany spośród Rycerzy krajowych wszystkich krajów uczestniczących. Do księgi Rycerzy, należy meldować Rycerzy zmarłych, a kapelan odprawiałby przynajmniej raz w miesiącu Mszę Świętą za zmarłych Rycerzy. Taką strukturę mogą podjąć na wzór inne grupy i organizacje.

Każde spotkanie powinno mieć  swój odpowiedni program, którego wszyscy uczestnicy powinni się trzymać. Rycerze powinni się dużo modlić, na tyle, aby zapewnić wypełnienie całego wolnego czasu. Wolą Bożą jest, aby R.N.S. jak i M.R.M.B. mieli swoją gazetkę, biuletyn. Każdy Rycerz ma obowiązek podnoszenia swojego poziomu moralnego i religijnego, tępić wszelki grzech i jego przejawy wszelkimi dostępnymi i godziwymi sposobami. Najpierw tępić u siebie, a później u innych.

Kochany synu Żywy Płomieniu, postaraj się wraz ze swymi współpracownikami wydać gazetkę, w której byście omawiali sposoby realizacji i doskonalenia życia duchowego. Do czasu przejęcia przez hierarchię, to wy będziecie uświadamiać ludzi o wszystkim. Macie poruszać, stosownie do hierarchii ważności, wszystkie dogmaty i prawdy wiary, które zostały już przez wielu ludzi zapomniane. Ma to na celu podniesienie wiary i wiedzy religijnej pośród wszystkich ludzi. Możecie korzystać z materiałów już istniejących, których autorami byli święci Ojcowie Kościoła.

Artykuły, które będziecie pisać, niech będą zwięzłe i esencjonalne. Gazetka powinna zawierać kącik porad duchowych. Problemy życiowe i duchowe ludzi, te najczęściej się powtarzające w listach, byłyby omawiane w sposób ogólny w artykule i w ten sposób wiele spośród dzieci Bożych na przykładzie innych, mogłoby rozwiązywać swoje własne problemy.

Jak już mówiłam, zadaniem Rycerzy jest walka z grzechem i jego źródłami. Rycerze powinni również uświadamiać politycznie współbraci i tych, co nie orientują się w polityce, wobec sytuacji wyborów, czy to referendów. Niech inni wiedzą za waszym pośrednictwem, jak należy głosować. Wszystkie nowe sprawy i problemy poruszać będziemy poprzez Żywego Płomienia i inne wybrane dzieci.

Bądźcie praktyczni zawsze i wszędzie. Miłujcie waszych nieprzyjaciół i tak na nich działajcie, aby stali się waszymi przyjaciółmi. Pamiętajcie o stałym, systematycznym pracowaniu nad własną Świętością. Nie można przymykać oczu na zło. Sprzeciwiajcie się złu wszelkimi sposobami. Kocham was słodkie dzieci światłości i na dalsze życie i działanie wam dziś błogosławię w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ufajcie

Niekiedy zastanawiasz się, co dalej z Rycerzami Najświętszego Sakramentu? 

O nic się nie martw. Jest niewielu, którzy się u ciebie zapisali. Sporo z tego grona umarło i są już w Niebie. Ci, co przystąpią do R.N.S. i będą walczyć o właściwą cześć i godność Mojego Eucharystycznego Syna, otrzymają wiele specjalnych łask, nawet za życia. Po śmierci odbędą szybki i krótki czyściec i zabiorę ich do Nieba, dając im specjalną pieczęć na duszy. Nikt z nich nie  będzie potępiony.

Nie martw się o sprawę Rycerzy Najświętszego Sakramentu. To JA Sam zadbam o szczegóły. Bądź cierpliwy. Czas działania R.N.S. w Kościele, w jego strukturach jeszcze nie nadszedł. Tym, co już zapisałeś na Rycerzy, My, Trójca Święta daliśmy pieczęć na duszy, która trwać będzie na wieki. Ci z Rycerzy, co są już w wieczności, już korzystają z dobrodziejstwa tych łask.

 To wy, Rycerze Najświętszego Sakramentu powinniście walczyć oto, co jest miłe Mojemu Sercu. Skrócono, a wręcz zlikwidowano post eucharystyczny. Najbardziej miłym Mojemu Sercu, jest trzygodzinny post eucharystyczny.

 Chcę, aby te dzieci Boże, które są i będą Rycerzami Najświętszego Sakramentu, byli ludźmi o prawdziwej, zdrowej pobożności.

Rycerz nigdy nie będzie się modlił kosztem obowiązków stanu.

Wykorzystuje każdą możliwość do jak najczęstszego odwiedzania Mnie w Najświętszym Sakramencie.    Rycerz bierze udział w jak najczęstszych adoracjach i czuwaniach, w tym czuwaniach nocnych.

Rycerz modli się codziennie jak najczęściej.

Odmawia Nowennę do Najświętszej Eucharystii minimum 1 raz na kwartał.

Rycerz wciela w praktyce zasady miłości, a zwłaszcza te według wskazówek zawartych w liście św. Pawła Apostoła do Koryntian.

Nie stroni od pomocy potrzebującemu bliźniemu.

Uczestniczy w miarę swoich możliwości w codziennej Mszy Świętej.

Przyjmuje codziennie godnie, na kolanach i do ust, Moje Święte Ciało. Takie jest Moje życzenie, a zarazem prośba. Wagę tego pojmiecie dopiero w wieczności.

Rycerz Najświętszego Sakramentu stara się, według swoich możliwości przychodzić na Mszę Świętą, co najmniej 30 minut przed Mszą Świętą, aby dobrze przygotować się do godnego uczestniczenia we Mszy Świętej oraz przyjęcia Mojego Świętego Eucharystycznego Serca.

Po zakończeniu Mszy Świętej składa Bogu dziękczynienia, przez co najmniej 30 minut (także w miarę swoich możliwości).

Jest niestety bardzo wiele kościołów błyskawicznie zamykanych od razu po zakończonej Mszy Świętej. W takim przypadku Rycerz powinien znaleźć czas należny, zaraz po powrocie do domu.

Rycerz Najświętszego Sakramentu dba o cześć i kult Najświętszego Sakramentu. Krzewi kult w swoim środowisku na miarę swoich możliwości.

Rycerz Najświętszego Sakramentu stara się wypełnić Wolę Bożą według swoich sił i możliwości.

Są to podstawowe punkty do regulaminu – statutu Rycerzy Najświętszego Sakramentu. Będą ruchem działającym w Kościele. Jego głównym zadaniem będzie przywrócenie dla całej wiary Katolickiej sacrum zwłaszcza względem Najświętszego Sakramentu. Należy podjąć wszelkie możliwe działanie, które uświadomi ludziom oraz kapłanom powagę profanowania Mojego Świętego Ciała, zwłaszcza na zachodzie. Teraz należy podjąć krucjatę modlitewną, oraz nową Ewangelizację całej, zgniłej moralnie Europy. Jest Wolą Bożą, aby każdy uklęknął przed swoim Bogiem.

Moje Święte Eucharystyczne Ciało nie jest ułudą, ale samą Prawdą. Najświętszy Sakrament nie jest symbolem, ale Moim Prawdziwym Świętym Ciałem. Powrócicie do świętości życia i obyczajów, gdy powrócicie do zdrowej pobożności. Zachowujcie się tak, jak tego sobie życzę. Możecie podjąć działanie, walkę i modlitwę w obronie czci Mojego Świętego Eucharystycznego Ciała.

Dam specjalną pieczęć na duszy każdemu, kto będzie przynależał do Rycerzy Najświętszego Sakramentu. Taką pieczęć na duszy mają już ci, co są już zapisani u ciebie Żywy Płomieniu, nawet ci, co już umarli.

Obiecuję Rycerzom Najświętszego Sakramentu zwielokrotnienie otrzymanych Łask Bożych i wypraszanie Łask Bożych na modlitwie, zwłaszcza za Kościół Święty i o nawrócenie grzeszników.

 

Zegar
 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Sposoby Kontaktu
 
Żywy Płomień kontakt:

Tel-kom: 601 27 96 32

viviflaminis@gmail.com

gg -5388746
Inne po nawiązaniu kontaktu ze mną.
Licznik Gości Strony.
 
 
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free